Lägga till en digital signatur i filer som skickas

Genom att lägga till en digital signatur i ett scannat dokument som skickas i ett visst filformat, kan du intyga att dokumentet inte har ändrats och garanteras av skaparen. Maskinen kan lägga till en enhetssignatur eller användarsignatur i dokument.
Enhets- signatur
Enhetssignatur använder en nyckel och en certifikatfunktion, som gör det möjligt för mottagaren av ett scannat dokument att kontrollera att det skapats på den här maskinen. Mottagaren kan kontrollera vilken som maskin användes för att skapa dokumentet, samt om dokumentet har ändrats. Innan du kan lägga till en enhetssignatur, måste nyckeln och certifikatet (enhetscertifikat) som används för enhetssignaturen skapas på maskinen. Generera certifikat för enhetssignatur
Användarsignatur
Användarsignaturen är länkad till funktioner för personlig autentiseringshantering, vilket gör det möjligt för mottagaren av ett scannat dokument att kontrollera vem som skapade det. Precis som med enhetssignaturen, gör användarsignaturen att mottagaren kan kontrollera om dokumentet har ändrats efter att signaturen lades till. Innan du kan lägga till en användarsignatur, måste en nyckel och ett certifikat (användarcertifikat) registreras för varje användare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Registrera ett certifikat för användarsignatur
Anvisningar om hur du bekräftar certifikat, registrerar certifikat i listan över betrodda certifikat och kontrollerar signaturer på läsarsidan, finns i dokumentationen till PDF-programmet (till exempel Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Du kan ange flera digitala signaturer för en fil. I så fall används enhetssignaturer före användarsignaturer.
Om en mottagare verifierar en PDF eller XPS som har fått flera signaturer tillagda med programvara som stödjer PDF-formatet (t.ex. Adobe Reader/Adobe Acrobat) eller XPS-formatet (t.ex. XPS Viewer), förblir endast den senast tillagda signaturen i filen giltig. Enhetssignaturen medför att dokumentet kan hanteras som om det har ändrats.
Du kan inte vidarebefordra ett mottaget I-faxdokument med en användarsignatur från maskinen.
TIPS
Visa en digital signatur (synlig signatur)
Digital signatur-information kan visas på den första sidan i dokumentet, vilket gör det enkelt för läsaren att se att en digital signatur har lagts till. Endast PDF-dokument har stöd för synliga signaturer. Lägga till en digital signatur
8C33-0ES