Ställa in mönster för att förhindra vattendropp

Omedelbart efter att du aktiverat maskinen i lågtemperaturmiljö, och om utskriftens rastrering skiljer sig från originalet, följer du anvisningarna nedan.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>  <Förhindra vattendroppmönster>.
2
Sätt <Förhindra vattendroppmönster> till <På> och tryck på <OK>.
Om du ställer in <Förhindra vattendroppmönster>, blir utskriftshastigheten för det första arket långsammare.
8C33-0RU