Faxlinjeinställningar

För att använda fax på maskinen, registrera faxnumret och företaget eller avdelningsnamnet som ska visas/skrivas ut på den mottagande partens fax när du skickar ett fax. Ange även typ av kommunikationskanal.
Modeller med en faxfunktion som tillval
För att kunna använda faxfunktionen måste de nödvändiga tillvalen för fax vara installerade. Systemtillbehör
Om maskinen används som en klientmaskin för fjärrfax
Inställningarna <Registrera enhetsnamn> och <Välj linjetyp> i proceduren nedan krävs inte.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>  <Ange linje>.
3
Tryck på <Linje 1>  <Registrera enhetens telefonnummer>.
4
Ange ett faxnummer och tryck på <OK>.
Det faxnummer du registrerade kommer att meddelas till mottagaren.
5
Ange ett namn i <Registrera enhetsnamn> och tryck på <OK>.
Namnet du registrerade kommer att meddelas till mottagaren.
Istället för den angivna enhetens namn kan du visa och skriva ut avsändarens namn. Grundläggande funktioner för att skicka fax
6
Välj en linjetyp i <Välj linjetyp>, tryck på <OK>.
Om du är osäker på vilken linjetyp du använder, kontakta din återförsäljare eller säljavdelningen för din telefonleverantör.
8C33-045