Personalització de la pantalla <Inici>

Aquesta secció explica el que es pot personalitzar i gestionar des dels elements que es mostren quan <Menú> es pressiona a la pantalla <Inici>.
Segons la configuració de <Permetre personalització pantalla d'inici per ús comú> i els privilegis de l'usuari amb inici de sessió, es pot mostrar una pantalla per seleccionar <Personalitzar per ús personal> o <Personalitzar per ús comú> quan es selecciona <Moure botons>, <Editar botons>, <Disposició de la pantalla d'inici> o <Opcions de fons>.
<Personalitzar per ús personal>: Seleccioneu aquesta opció per personalitzar la pantalla d'inici de l'usuari d'inici de sessió actual. Les opcions predeterminades de <Personalitzar per ús personal> segueixen les opcions predeterminades de <Personalitzar per ús comú>.
<Personalitzar per ús comú>: Seleccioneu-la per personalitzar la pantalla d'inici d'usuaris sense pantalla personalitzada, com usuaris hostes, sense inici de sessió, etc. S'apliquen les opcions de <Personalitzar per ús comú> fins que l'usuari autenticat configura <Personalitzar per ús personal>.
Si es canvien les opcions de <Personalitzar per ús comú>, els canvis també es reflecteixen a <Personalitzar per ús personal> fins que l'usuari autenticat configura <Personalitzar per ús personal>.
Les opcions de la pantalla <Inici> es poden importar o exportar d'un equip a un altre compatible amb la pantalla <Inici>. Importació/exportació de les dades d'opcions
Les opcions de la pantalla <Inici> no es poden importar a equips compatibles amb la pantalla <Menú ràpid>, però no compatibles amb la pantalla <Inici>.
Encara que qualsevol opció a <Opcions de gestió d'inici per a ús personal> estigui desactivada en exportar-les, les opcions personals només s'exporten si ja estan configurades.

 <Moure botons>

Es poden moure botons de funció i botons personals/compartits.

 <Editar botons>

Només <Moure:> es pot utilitzar per botons de funció.
<Canviar nom>, <Eliminar> i <Moure> es poden utilitzar per botons personals/compartits.

 <Disposició de la pantalla d'inici>

Podeu seleccionar un dels següents elements per a la mida i el nombre de botons que es mostren en una sola pantalla.
<3 botons grans per pàgina>
<6 botons grans per pàgina>
<9 botons mitjans per pàgina>
<4 botons mitjans-petits per pàgina>
<12 botons mitjans-petits per pàgina>
<15 botons petits per pàgina>

 <Opcions de fons>

Es pot canviar la imatge de fons.

 <Opcions de gestió d'inici>

Disposeu de les opcions següents. (El text vermell i en negreta indica la configuració predeterminada).
<Permetre personalització pantalla d'inici per ús comú>: <On>/<Off>
<Permetre que usuaris no autent. usin la cronologia>: <On>/<Off>
<Permetre a usuaris connec. que usin la cronologia>: <On>/<Off>
<Tornar a l'inici un cop realitzat el treball>: <On>/<Off>
<Restringir funcions mostrades>: Seleccioneu les funcions o aplicacions MEAP que s'han d'amagar a la pantalla <Inici>.
<Opcions de gestió d'inici per a ús personal>: Podeu configurar les opcions següents.
<Permetre registre/edició de botons personals>: <On>/<Off>
<Permetre ús de botons de moviment en adaptar per a ús personal>: <On>/<Off>
<Permetre ús d'opcions de disseny de pantalla inicial en adaptar per a ús personal>: <On>/<Off>
<Permetre ús d'opcions de fons de pantalla en adaptar per a ús personal>: <On>/<Off>
L'operació d'aquesta configuració requereix privilegis d'administrador.
<Permetre personalització pantalla d'inici per ús comú>
Si s'activa, els usuari generals i els usuaris que no estiguin connectats poden desar botons compartits i personalitzar la pantalla d'inici per un ús comú.
<Tornar a l'inici un cop realitzat el treball>
Si s'activa, apareixerà la pantalla d'inici un cop realitzats els treballs mitjançant els botons compartits, els botons personals o la cronologia.
L'historial no es conserva a la cronologia quan un usuari no ha iniciat la sessió i s'estableix <Permetre que usuaris no autent. usin la cronologia> en <Off>, o quan un usuari ha iniciat la sessió i s'estableix <Permetre a usuaris connec. que usin la cronologia> en <Off>.
Si es desactiva <Permetre l'ús d'opcions personals>, <Opcions de gestió d'inici per a ús personal> es mostra en gris i les opcions personals no es poden utilitzar. <Permetre l'ús d'opcions personals>
<Permetre registre/edició de botons personals>
Deshabiliteu això per ocultar botons personals.
Si es desactiva <Permetre ús de botons de moviment en adaptar per a ús personal> després de moure botons a la pantalla personalitzada amb l'opció <Permetre ús de botons de moviment en adaptar per a ús personal> activada, els botons no es poden moure a la pantalla personalitzada, però es manté la seva posició.
<Permetre ús d'opcions de disseny de pantalla inicial en adaptar per a ús personal>
Deshabiliteu això per aplicar les opcions a <Opcions del dispositiu>.
<Permetre ús d'opcions de fons de pantalla en adaptar per a ús personal>
Deshabiliteu això per aplicar les opcions a <Opcions del dispositiu>.

 <Opcions de botó drecera a funció>

Es poden registrar botons de funcions com dreceres. Seleccioneu la destinació de registre i, a continuació, la funció de registre.
L'operació d'aquesta configuració requereix privilegis d'administrador.
Si no utilitzeu dreceres, seleccioneu <No assignat> a la llista.
7W9Y-04U