<Nastavení Časovač/Energie>

Zadejte nastavení času, spotřeby energie apod.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavit čas>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Čas můžete nastavit po minutách.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit čas>
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
I když změníte čas z 23:59 na 00:00, datum se nezmění.

Nastavení data/času

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavení aktuálního data a času je velmi důležité. Instrukce, jak provést nastavení, viz v Nastavení data/času.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení data/času>
Nastavení data a času (12místné číslo)
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-
<Časová zóna>: UTC-12:00 až UTC+00:00 až UTC+14:00
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení letního času>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Poč. datum> (<Měsíc>/<Den>/<Čas> (0 až 23)),
<Konc.datum> (<Měsíc>/<Den>/<Čas> (0 až 23))
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Formát času>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit, zda chcete čas zobrazit ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Formát času>
<24hodinový>, <12hodinový>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Můžete také zadat, aby se prováděla automatická synchronizace data a času se serverem na síti s pomocí SNTP. Nastavení SNTP

<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavíte-li tuto funkci na <Zap>, můžete zkrátit dobu, po kterou budete muset po zapnutí přístroje čekat, než budete moci provádět operace na obrazovce a skenovat originály.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
(pouze Řada C477)
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
(pouze Řada C357 / Řada C257)
<Zap> (<Upřednostnit rychlost spuštění>: <Zap>, <Vyp>), <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Když je tato funkce povolena
Energie pohotovostního režimu se spotřebovává, i když je stroj vypnutý.
Tón se ozve, když se stroj zapne, nebo také když se stroj vypne, pokud nastavíte <Tón režimu spánku> v <Jiné nastavení hlasitosti> na <Zap>. (V závislosti na stavu stroje se však stroj nemusí zapnout rychle a zvukový signál se nemusí ozvat.)
Provoz stroje se nemusí spustit rychle, i když je tato funkce nastavena na Zap, a to v následujících případech:
Když je kterékoliv z níže uvedených nastavení sítě nastaveno na Zap.
AppleTalk
Wi-Fi
Bluetooth
Když zapnete napájení stroje po vypnutí jeho napájení v níže uvedených situacích
Po rychlém spuštění uplynulo více než 110 hodin
Zpracovávání úloh
Rezervování úloh
Bezprostředně po použití telefonních linek
Zálohování dat
Přístup do systému stroje prostřednictvím sítě
Po zadání nastavení, které vyžadují restartování stroje
Výskyt chyby
Použití režimu Omezené funkce
Po vypnutí napájení stroje je odpojena napájecí šňůra
Na stroji jsou nainstalovány aplikace MEAP, které nepodporují rychlé spuštění
Když zapnete napájení stroje do 20 sekund po vypnutí jeho napájení
Když zapnete napájení stroje 8 hodin poté, co byl stroj vypnut.
Když zapnete napájení stroje po vypnutí jeho napájení z Remote UI (Vzdálené UR)

<Čas autom. resetování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
S pomocí této volby můžete zadat časový úsek, v němž budete odhlášeni ze systému stroje a displej dotekového panelu se automaticky vrátí na výchozí nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čas autom. resetování>
0 min=Vyp, 10 až 50 sekund s krokem nastavení 10 sekund, 1 až 2 až 9 minut s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud se používá přihlašovací služba, stroj automaticky odhlásí uživatele po vypršení doby platnosti funkce Auto Reset Time.
Obrazovka, která se zobrazí po zahájení automatického resetu, se liší v závislosti na následujícím nastavení.
Nastavení 1: Nastavení v [Visual Message Settings] (když je [When to Display] nastaveno na [After Logout/Auto Reset])
Pokud není nastavena vizuální zpráva nebo po uzavření obrazovky s vizuální zprávou se zobrazí obrazovka, která je specifikována v Nastavení 2.
Nastavení 2: Nastavení v <Funkce po autom. resetování>
Když je nastaveno <Inicializační funkce>, zobrazí se obrazovka v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> (Nastavení 3).
Když je nastavena <Vybraná funkce> zobrazí se funkce před zahájením automatického resetu. (Specifikovaná nastavení a zadané hodnoty pro jednotlivé funkce budou vymazány.) Nicméně, nastavení <Vybraná funkce> nemusejí být správně reflektována; a obrazovka specifikovaná v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> se může zobrazit.
Nastavení 3: Nastavení v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>

<Omezit čas automatického resetování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavíte-li tuto funkci na <Zap>, obecní uživatelé nebudou moci nastavit funkce <Čas autom. resetování> a <Funkce po autom. resetování>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit čas automatického resetování>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Funkce po autom. resetování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Stroj můžete nastavit tak, aby se po inicializaci režimu automatického resetování při spuštění zobrazovala obrazovka nastavená pro <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> nebo předcházející obrazovku v <Možnosti>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Funkce po autom. resetování>
<Inicializační funkce>, <Vybraná funkce>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je Vizuální zpráva nastavena pro zobrazení po zahájení režimu automatického resetu, obrazovka vizuální zprávy se zobrazí jako první, bez ohledu na nastavení. Konfigurace funkce Vizuální zpráva

<Čas automatického ukončení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
Při nastavení režimu automatického ukončení se stroj po uplynutí určité doby, kdy na dotykovém displeji stroje nikdo neprovádí žádné operace a stroj vstoupí do režimu spánku, automaticky vypne.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čas automatického ukončení>
0 h=Vyp, 1 až 4 až 8 hodin s krokem nastavení jedna hodina
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je nainstalována volitelná faxová karta, nebude automatické vypnutí provedeno.
Také při řízení provozu stroje z Remote UI (Vzdálené UR) se stroj automaticky vypne, není-li po určitou dobu používán displej dotekového panelu stroje. K závadě může dojít zvláště v případě, když se stroj automaticky vypne během importu. Při importu dat nastavte položku <Čas automatického ukončení> na <0>.
Automatické vypnutí se nemusí provést v závislosti na podmínkách používání stroje.

<Týdenní časovač automatického ukončení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
S pomocí této volby můžete nastavit čas, ve kterém stroj automaticky vypne každý den v týdnu. Při používání této funkce nemusíte stroj každý den vypínat ručně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Týdenní časovač automatického ukončení>
Pondělí až neděle, 00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Jsou-li režimy <Čas automatického ukončení> a <Týdenní časovač automatického ukončení> nastaveny současně, prioritu má režim <Čas automatického ukončení>.

<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí bez provedení jakékoli akce se stroj automaticky přepne do režimu spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
10 sekund, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min., 2 h*1, 2 h*1
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
*1 U některých modelů se nemusí zobrazit.
Pro toto nastavení se doporučuje použít výchozí hodnotu.

<Spotřeba energie v režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit, jaké množství energie bude spotřebovávat v režimu spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Spotřeba energie v režimu spánku>
<Nízká>, <Vysoká>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Kompenzovat pro síť. komunikaci>: <Zap>, <Vyp>
Je-li stroj propojený s počítačem USB kabelem, může se stát, že nebude moci správně přijmout data, což závisí na nastavení času pro uvedení stroje do režimu spánku. Aktivujte stroj z režimu spánku a proveďte úlohu znovu.
V závislosti na stavu přístroje může být úroveň spotřeby energie stejná, jako kdyby byla nastavena možnost <Vysoká>, i když je nastavena možnost <Nízká>.
Při bezdrátové komunikaci, když je možnost <Spotřeba energie v režimu spánku> nastavena na <Nízká> a je zapnutá možnost <Nastavení Wireless LAN> nebo <Použít Bluetooth>, je nutné možnost <Kompenzovat pro síť. komunikaci> ručně nastavit na <Zap>.
Je-li spotřeba energie nastavena na <Nízká>, může dojít k selhání komunikace, a to v závislosti na používaném síťovém obslužném softwaru. Tomu zamezíte, když před použitím stroje zrušíte režim spánku stisknutím tlačítka Úspora energie.

<Týdenní časovač automatického spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Čas, ve kterém stroj automaticky přepne do klidového režimu, můžete nastavit pro každý den v týdnu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Týdenní časovač automatického spánku>
<Neděle> až <Sobota>, 00:00 až 23:59, s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Jsou-li režimy <Čas autom. přepnutí do režimu spánku> a <Týdenní časovač automatického spánku> nastaveny současně, prioritu má nastavení <Čas autom. přepnutí do režimu spánku>.

<Nastavení času pro Autom. nastavení gradace>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Stroj lze nastavit tak, aby každý den v nastavený čas prováděl automatické nastavení gradace.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení času pro Autom. nastavení gradace>
<Neděle> až <Sobota>, 00:00 až 23:59, s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení doby odchodu z režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit čas, kdy má stroj ukončit režim spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení doby odchodu z režimu spánku>
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Eko odchod z režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Když zrušíte režim spánku a uvedete stroj do provozu, můžete postupně aktivovat potřebné funkce. Ovládací panel se aktivuje jako první a poté se aktivují další jako odezva na uživatelem prováděné operace. Mohou se tak nastavit funkce úspory energie a nízkého hluku, aniž by se aktivovaly nepotřebné funkce.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Eko odchod z režimu spánku>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít senzor pohybu>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Když senzor pohybu v blízkosti stroje detekuje osobu, stroj ukončí režim spánku automaticky. Změnou citlivosti senzoru lze upravit přesnost detekce osob.
Citlivost senzoru
K dispozici jsou následující nastavení citlivosti pro položku <Citlivost senzoru>. Když uživatel zůstane déle než určitou dobu v detekční oblasti, stroj ukončí režim spánku.
Nastavení citlivosti
Úroveň citlivosti
Low
Při této úrovni citlivosti stroj neukončí režim spánku, i když někdo projde pomalu kolem.
Standard
Při této úrovni citlivosti stroj neukončí režim spánku, i když někdo projde kolem běžnou rychlostí.
Slightly High
Při této úrovni citlivosti má rychlost ukončení režimu spánku vyšší prioritu než při úrovni „Standard“.
High
Při této úrovni citlivosti má rychlost ukončení režimu spánku nejvyšší prioritu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít senzor pohybu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Citlivost senzoru>: <Nízká>, <Vysoká> (4 úrovní)
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
V závislosti na nastavení citlivosti se může počítač obnovit z režimu spánku i když se nepoužívá. Pokud vás ruší provozní zvuky, když k tomu dojde, můžete omezit hlučnost nastavením možnosti <Eko odchod z režimu spánku> na <Zap>.
Máte-li pocit, že je něco špatně se snímačem pohybu, změňte nastavení citlivosti snímače pomocí <Citlivost senzoru> nebo vypněte snímač pohybu <Vyp>.
7WAS-0HU