Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentów

Urządzenie można zaprogramować tak, aby przekazywało ono odebrane dokumenty do wybranych odbiorców. Dokumenty mogą być przekazywane pod wskazany numer faksu, adres e-mail lub do folderu udostępnianego na komputerze.
Automatyczne przekazywanie wszystkich dokumentów (przekaż wszystkie)
Wszystkie odebrane dokumenty zostaną przekazane do określonych odbiorców. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy chcesz odbierać faksy nawet, kiedy jesteś poza biurem. Możesz również ustawić urządzenie tak, aby drukowało przekazane dokumenty lub wysyłało e-mail z informacją o zakończeniu przekazywania dokumentów.
Automatyczne przekazywanie zgodnie z określonymi warunkami (przekazywanie warunkowe)
Urządzenie przekazuje wyłącznie odebrane dokumenty, które pasują do określonych warunków np. numer faksu nadawcy lub godzina/data odebrania. Przykładowo, możesz wprowadzić warunki, takie jak przekazywanie dokumentów z firmy A do wszystkich działów i przekazywanie dokumentów odebranych w dni świąteczne na adres e-mail. Podobnie, jak w przypadku metody Przekaż wszystkie, możesz również ustawić urządzenie tak, aby drukowało przekazane dokumenty lub wysyłało e-mail z informacją o zakończeniu przekazywania dokumentów.

Konfiguracja ustawień przekazywania

Aby korzystać z funkcji automatycznego przekazywania, należy wcześniej ustawić odbiorcę przekazania, format pliku itd.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji> <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ustawienia przekazania>.
Możesz również wyświetlić ekran <Ustawienia przekazania>, naciskając <Ustawienia odbior./przesyła.>(Ekran <Strona główna>) <Ustawienia przekazania>.
2
Naciśnij przycisk <Zapisz>.
3
Naciśnij pozycję <Nazwa Warunku> i wprowadź nazwę.
4
Naciśnij przycisk <Warunki> i skonfiguruj warunki dla odbiorców, od których komunikacja ma być przekazywana.
Dokument zostanie przekazany, jeżeli zostanie odebrany od odbiorcy spełniającego zdefiniowane warunki.
Przykład: Przekazywanie faksów z numeru 1111111111
<Receive Method>: <Faks: Współ. Linia>
<Numer Faksu>: Wybierz element <Równe> z listy rozwijanej i wprowadź wartość „1111111111”.
W przypadku dodania linii można dodatkowo określić konkretną linię. W takim przypadku wybierz ustawienie <Faks: Linia 1> itp. dla opcji <Receive Method>.
Nie ma możliwości zmiany opcji <Receive Method> po zarejestrowaniu opcji <Ustawienia przekazania>. Aby użyć ustawień przekazywania ze zmienioną opcją <Receive Method>, musisz ponownie zarejestrować ustawienia przekazywania.
5
Naciśnij pozycję <Odbiorca Przekazania> i określ odbiorcę, do którego ma być przekazywana komunikacja. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Odbiorcy znajdującego się na ekranie <Osobis. lista adresowa> nie można wybrać jako odbiorcy do przekazywania.
Jeśli zdalna książka adresowa została aktywowana do użytkowania, odbiorców do przekazywania można także wybierać ze zdalnej książki adresowej.
<Pobieranie Książki Adresowej>
Informacje na temat książek adresowych urządzenia
Można zapisać odebrane pliki faksu/I-faksu w Poufnej skrytce faksu poprzez określenie jej jako odbiorcy przekazywania.
Jeśli Poufna skrytka faksu jest wybrana jako odbiorca przekazywania, następujące ustawienia nie mogą zostać użyte.
Nazwa pliku
Zapisz/Drukuj Odebrany Plik
Powiadom o wykonanym przekazaniu
Format pliku
Jeżeli jako warunek przekazania wybrany zostanie numer faksu, wtedy ignorowane są podadres oraz hasło zarejestrowane w książce adresowej.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
Rejestracja zostaje ukończona.
7
Wybierz zarejestrowana ustawienia przekazywania i naciśnij przycisk <Ważne/Nieważne>, aby aktywować warunki przekazywania (ustawienie <Włącz>).
Gdy odbiorca przekazywania zostanie usunięty z książki adresowej, <Ważne/Nieważne> automatycznie przełącza się do pozycji <Wyłącz>. Aby wznowić przekazywanie z zachowaniem tych samych warunków należy ponownie określić odbiorcę i przełączyć warunki przekazywania do pozycji <Włącz>.
Nie można określić serwera WebDAV jako odbiorcy przekazywania I-Faksu.
Jeżeli jako odbiorca przekazywania zostanie wybrany odbiorca, dla którego włączona jest opcja <Potwierdź przed wysłaniem>, ekran wprowadzania hasła nie będzie wyświetlany. Zarejestrowane hasło jest wykorzystywane i przekazywanie jest wykonywane. Rejestrowanie odbiorców
Dokumenty z błędami przekazania są obsługiwane zgodnie z ustawieniami dla <Obsługa plików z błędami przekazywania>.
Można zapisać maksymalnie 1 000 ustawień przekazywania.
Wybór opcji <Przekaż bez warunków> umożliwia przekazywanie wszystkich odbieranych dokumentów niespełniających określonych warunków do wybranego odbiorcy.
Definiując w opcji <Odbiorca Przekazania> odbiorcę grupowego, możesz przekazywać dokumenty do wielu odbiorców.
Urządzenia umożliwiające rejestrowanie skrzynek pocztowych w grupach odbiorców:
Określając grupę odbiorców zawierającą skrzynki pocztowe, dokumenty nie są przesyłane do skrzynek pocztowych.
<Wpr. czas przekazania> pozwala określić czas i dzień wykonania przekazywania.
Jeśli naciśniesz <Powiadomie. o wyko. przeka.>, możesz wysłać powiadomienie, że wykonano przekazywanie. Możesz wybrać <Pow. tylko przy błędzie>, by nie otrzymywać powiadomień o udanym przekazaniu.
Jeżeli ustawisz <Zapisz/Drukuj Odebrany Plik> na <Włącz>, możesz zapisać lub wydrukować otrzymany plik zgodnie z ustawieniami Zabezpieczania pamięci. Otrzymany plik jest zapisywany, jeśli w Zabezpieczeniu pamięci ustawiono <Włącz> oraz jest drukowany, jeśli w Zabezpieczeniu Pamięci ustawiono <Wyłącz>.
7WF7-07J