Usuwanie niepotrzebnych danych z nośnika pamięci

Skopiowane lub zeskanowane obrazy danych oraz dane dokumentów drukowane z komputera są tymczasowo zapisywane na nośniku pamięci. Pomimo, że dane dokumentów i obrazy danych są automatycznie usuwane z nośnika pamięci po zakończeniu tych czynności, niektóre dane nie zostają usunięte. Możesz jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu funkcji całkowitego usuwania danych z nośnika, która automatycznie usuwa dane pozostawione po zakończeniu danej czynności.
Kiedy dane są usuwane, nie można korzystać z urządzenia. Po usunięciu danych osiągnięcie przez urządzenie stanu gotowości do skanowania może zająć nieco czasu.
Po usunięciu danych możliwości przetwarzania nowych danych przez urządzenie mogą zostać obniżone.
Należy przeprowadzić inicjalizację danych i ustawień, aby usunąć pliki zapisane w Skrzynce pocztowej, informacje Książki adresowej oraz informacje zawarte w rejestrze kopiowania i drukowania. Inicjacja wszystkich danych/ustawień
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Kompletne usunięcie danych z HDD>.
3
Naciśnij kolejno opcje <Całkowite Usunięcie Danych z Tward. Dysku>  <Włącz>  <OK>.
4
Określ sposób usuwania danych.
Konfiguracja ustawień usuwania
1
Naciśnij przycisk <Czas Usunięcia>.
2
Wybierz ustawienia usuwania i naciśnij <OK>.
Wybierz <W Trakcie Trwania Zadania>, aby usunąć dane bezpośrednio po zakończeniu danego procesu lub wybierz <Po Zakończeniu Zadania>, aby poczekać, aż wszystkie czynności zostaną zakończone i następnie usunąć wszystkie niepotrzebne dane razem.
Ustawianie metody usuwania
1
Naciśnij przycisk <Nadpisz Metodę dla Trybu Usuwania>.
2
Wybierz metodę usuwania i naciśnij <OK>.
Aby zapobiec wyciekowi ważnych danych podczas wymiany lub utylizacji nośnika pamięci, należy nadpisać zawarte na nim dane wartościami zerowymi (0), danymi losowymi lub wartościami stałymi (np. 0xff). Wybierz metodę nadpisywania i liczbę napisań w oparciu o zasady bezpieczeństwa obowiązujące w danym środowisku pracy.
<Raz z 0 (zerowymi) danymi>
Dane są nadpisywane z wykorzystaniem danych zerowych (0) jeden raz.
<Raz z Losowymi Danymi>/<3 razy losowymi danymi>
Dane są nadpisywane jeden lub trzy razy z wykorzystaniem losowych danych.
<Standard DoD>
Dane są nadpisywane trzy razy. Po raz pierwszy za pomocą stałych wartości, po raz drugi za pomocą dopełnionych wartości stałych oraz po raz trzeci za pomocą losowych danych.
3
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja)  <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>.
7WF7-0H9