Uwaga

IPv6Ready Logo

Zestawowi protokołów zainstalowanych w urządzeniu przyznano logo IPv6 Ready Phase-2 ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.

Informacje o produkcie wymagane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr 801/2013 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008

Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania z przewodami podłączonymi do interfejsów przewodowych i aktywowanymi wszystkimi bezprzewodowymi interfejsami sieciowymi (jeżeli są dostępne w tym samym czasie).
Nazwa modelu
Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania
imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
3,0 W lub mniej
Powyższe wartości są rzeczywistymi, wybranymi arbitralnie wartościami dla pojedynczego urządzenia i mogą różnic się od wartości dla urządzenia będącego w użyciu. Podczas pomiaru nie podłączano ani nie aktywowano opcjonalnych interfejsów sieciowych.

Dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

Informacje środowiskowe

Redukcja negatywnego wpływu na środowisku przy jednoczesnej oszczędności środków
Zużycie energii i czas aktywacji
Ilość zużywanej przez urządzenie energii zależy bezpośrednio od sposobu eksploatacji urządzenia. Ten produkt został zaprojektowany i ustawiony w sposób umożliwiający redukcję zużywanej energii, a co za tym idzie, redukcję kosztów. Po wykonaniu ostatniego wydruku, produkt przełącza się w tryb Gotowości. Tryb ten umożliwia, w razie konieczności, natychmiastowe wznowienie drukowania. Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez pewien czas, uruchomiony zostanie tryb Oszczędzanie energii.
Urządzenie zużywa mniej prądu (w watach) w tym trybie.
Jeżeli użytkownik chce wydłużyć czas, po upływie którego następuje aktywacja trybu Oszczędzania energii, lub całkowicie go wyłączyć, należy pamiętać, że urządzenie może uruchomić ten tryb po upływie dłuższego czasu lub też nie uruchomić go wcale.
Firma Canon nie zaleca wydłużania czasu, po upływie którego następuje aktywacja, ponieważ ustawienia fabryczne tego trybu są ustawieniami optymalnymi.
Energy Star®
Program Energy Star® to dobrowolny projekt promujący rozwój i zakup urządzeń energooszczędnych, co minimalizuje wpływ ich eksploatacji na środowisko.
Urządzenie spełniające najbardziej wymagające normy programu Energy Star® w zakresie zarówno wpływu na środowisko, jak i energooszczędności zostają oznaczone logo Energy Star®.
Typy papieru
Urządzenia można używać do drukowania zarówno na papierze z makulatury, jak i na papierze zwykłym (z certyfikatem potwierdzającym zgodność z programem zrównoważonego rozwoju), spełniającym wymagania normy EN12281 lub podobnej normy jakości. Dodatkowo, urządzenie może drukować na nośnikach o gramaturze wynoszącej minimalnie 64g/m2.
Lżejszy papier przekłada się na zużycie mniejszej ilości zasobów i mniejszy wpływ na środowisko przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich potrzeb użytkownika związanych z drukowaniem.
Drukowanie dupleksowe (wyłącznie standardowe produkty do drukowania dupleksowego)
Możliwość drukowania dupleksowego oznacza, że użytkownik może drukować na obu stronach automatycznie, co redukuje ilość zużywanych zasobów (mniejsze zużycie papieru).
Funkcja drukowania dupleksowego jest automatycznie aktywowana podczas programowania urządzenia i instalacji sterownika. Firma Canon usilnie zaleca pozostawienie tej funkcji aktywnej. Można kontynuować korzystanie z funkcji drukowania dupleksowego, aby cały czas korzystać z możliwości redukcji wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.
Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Prawa autorskie

Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w całości lub w części bez uprzedniej zgody jest zabronione.

Znaki towarowe

„MEAP” jest znakiem towarowym firmy CANON Inc., który odnosi się do „platformy aplikacji” przeznaczonych dla urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek marki Canon.

Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Canon odbywa się na podstawie licencji.
Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Apple, AppleTalk, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone, Internet Explorer, Excel i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Google Cloud Print, Google Chrome i Android są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.

Technologia OCR autorstwa I.R.I.S., prawa autorskie 1987-2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Technologia kompresji iHQC™ autorstwa I.R.I.S., prawa autorskie 2007-2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Technologie PDF-iHQC™, XPS-iHQC™ autorstwa I.R.I.S., prawa autorskie 2007-2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle lub jej podmiotów stowarzyszonych.
Adobe, PostScript, oraz logo PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
Logo PDF jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w USA i w innych krajach.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.


Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.


All other trademarks are the property of their respective owners.

McAfee i McAfee loga są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi McAfee LLC w USA i w innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli. Copyright © 2018 McAfee LLC

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

7W6K-03H