Dodawanie i edytowanie informacji o użytkowniku w pliku CSV

Niniejszy rozdział opisuje zawartość każdej kolumny w pliku CSV używanym do importowania lub eksportowania. Zapoznaj się z tym rozdziałem, gdy edytujesz pliki CSV.
Jeśli jednak zapisano „Nie” w rozdziale „Wymagana zmiana” dla określonej kolumny, nie zmieniaj zawartości tej kolumny.
Nazwa kolumny
Wymagana zmiana
Prawidłowe znaki
Nieprawidłowe znaki
Zgodność z interfejsem Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Uwagi
uid
Tak
1 do 32 znaków
Znaki kontrolne, jednobajtowe spacje i następujące znaki:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Należy wprowadzić podczas importowania.
„@” może być dostępna w zależności od ustawienia. <Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika>
password
Tak
0 do 32 znaków w zestawie znaków ISO885915
Znaki kontrolne
Wyjście jako „********” (* x 8) podczas eksportowania.
Podczas aktualizowania hasła, „********” zostanie usunięte i nadpisane przez nowe hasło. Przy czym podczas importowania zmian, nawet jeżeli dane pole zostanie pozostawione puste, nie zostanie nadpisane jako puste, ale zostanie w nim zachowana bieżącą wartość.
Jeśli element zostanie pominięty podczas importowania zmian, istniejący użytkownik przywoła pierwotne hasło.
cn
Tak
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne
N/D
cn;lang-ja;phonetic
Tak
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne
Patrz „Uwagi”.
Wyświetlany w formie fonetycznej, jeżeli ustawiony język to „japoński”.
cardIdList
Tak
Identyfikator karty: liczba zawierająca do ośmiu znaków
Można określić do 1 000 elementów.
Niejednobajtowe znaki alfanumeryczne
Patrz „Uwagi”.
Eksportowane tylko jeśli zamontowani opcjonalny czytnik Copy Card Reader.
Wiele elementów informacji na karcie jest połączonych średnikiem (;).
Ten element pojawia się między „adresem e-mail” a „obrazem ikony”, gdy zamontowany jest opcjonalny czytnik Copy Card Reader.
mail
Tak
Połączenie od 0 do 256 alfanumerycznych znaków i symboli
Znaki kontrolne
N/D
avatorImgPath
Nie
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie przypisywane podczas określania obrazów ikon.
dept_id
Tak
Liczba zawierająca do siedmiu znaków
Niejednobajtowe znaki numeryczne
N/D
dept_pin
Tak
Liczba zawierająca do siedmiu znaków
Niejednobajtowe znaki numeryczne
N/D
roleName
Tak
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne, jednobajtowe spacje i następujące znaki:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Jeśli ten element zostanie pominięty lub jeśli nazwa zostanie określona jako niezarejestrowana w zarządzaniu rolą, zostanie zmieniony na pierwotne ustawienie roli.
accountExpires
Tak
Patrz „Uwagi”.
Patrz „Uwagi”.
Format RRRRMMDD. „235959” jest automatycznie dodawane jako czas po importowaniu.
accountDisabled
Tak
1 lub 0
Dowolny znak z wyjątkiem „1” (wyłączony) lub „0” (włączony)
N/D
group
Tak
0 do 64 znaków.
Możesz określić do 10 elementów.
Znaki kontrolne, spacje jednobajtowe i symbole specjalne.
„Nazwa grupy” zarejestrowana w zarządzaniu grupą użytkowników jest zapisana tutaj. Jeśli użytkownik należy do wielu grup, nazwy grup są połączone przy pomocy „I”.
createDate
Tak
Patrz „Uwagi”.
Patrz „Uwagi”.
-
(N/D)
Wyjście w formacie „TRRRRMMDDggmmssmmm” podczas eksportowania. („T” jest dodane, aby zapobiec przekłamaniu danych.)
Podczas importowania, wprowadź informacje w jednym z poniższych formatów.
RRRRMMDDggmmssmmm
TRRRRMMDDggmmssmmm
RRRRMMDD
TRRRRMMDD
Używany do sortowania w kolejności rejestracji Logowania obrazkiem.
Jeśli pominiesz ten element, data i godzina importowania są używane w celu zapewnienia daty i godziny rejestracji nowych użytkowników. Dla istniejących użytkowników, data i godzina pierwotnej rejestracji są przenoszone.
lastLoginDate
Tak
Patrz „Uwagi”.
Patrz „Uwagi”.
-
(N/D)
Data i godzina ostatniego logowania użytkownika są przechowywane.
Wyjście w formacie „TRRRRMMDDggmmssmmm” podczas eksportowania. („T” jest dodane, aby zapobiec przekłamaniu danych.)
Podczas importowania, wprowadź informacje w jednym z poniższych formatów.
RRRRMMDDggmmssmmm
TRRRRMMDDggmmssmmm
RRRRMMDD
TRRRRMMDD
Parametr używany do określenia, czy użytkownik zalogował się i czy wykonać automatyczne usuwanie użytkownika.
Jeżeli ominiesz ten element, data i godzina ostatniego logowania użytkownika są puste dla nowych użytkowników. W przypadku istniejących użytkowników data i godzina ostatniego logowania użytkownika są odnotowywane.
dc
Nie
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne
-
(N/D)
Nie można zmienić. Automatycznie przypisywany do następujących użytkowników.
Użytkownicy zapisani po uwierzytelnieniu serwera
Użytkownicy zapisani przy użyciu opcji <Zarejestruj automatycznie po odbiorze zadania> podczas logowania obrazkiem
uuid
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie przypisywany podczas rejestracji użytkownika.
sdl_digest
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany hasła.
uac_advbox_digest1
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany hasła.
uac_advbox_digest2
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany hasła.
pin_digest
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany PINu.
server_user_gp_key
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Jest to grupa, do której należy użytkownik, który jest zarejestrowany po wykonaniu uwierzytelnienia serwera.
server_user_gp_value
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Jest to grupa, do której należy użytkownik, który jest zarejestrowany po wykonaniu uwierzytelnienia serwera.
CharSet
-
-
-
-
W przypadku kodowania UTF8 w wierszu kolumny zostanie zapisana wartość „CharSet:UTF8”.
Wiersz na początku pliku to wierz kolumn.
Nazwy elementów mogą nie pojawić się w kolejności.
Kodowania obsługiwane przez pliki CSV to UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 i Koreański.
Wartości tekstowe w eksportowanych plikach CSV są ograniczone znakami „[” i „]” w przypadku spełnienia dowolnego z niżej wymienionych warunków. Podczas edycji pliku CSV i dodawania nowych wartości tekstowych spełniających poniższe warunki należy ograniczyć je za pomocą znaków „[” i „]”.
Liczby zaczynające się od „0”
Liczby zawierające ponad 12 cyfr
Wartości tekstowe ograniczone za pomocą znaków „[” i „]”
7W6K-0F9