Rejestracja serwera LDAP

W środowisku, w którym wykorzystywany jest serwer LDAP, numery faksów i adresy e-mail można wyszukiwać, określać jako odbiorców z poziomu urządzenia i zarejestrować w Książce adresowej urządzenia.
Możesz zarejestrować maksymalnie 5 serwerów LDAP.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustaw Odbiorcę> <Zapisz Serwer LDAP>.
3
Zarejestruj serwer LDAP.
1
Naciśnij przycisk <Zapisz>.
2
Wprowadź niezbędne informacje.
<Nazwa Serwera>
Wprowadź nazwę serwera LDAP.
<Adres Serwera>
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera LDAP z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych (Przykład: ldap.przykład.com).
<Adres Serwera> i DNS
Aby zapobiec błędom, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe informacje podczas wyszukiwania odbiorców na serwerze LDAP z poziomu urządzenia.
Podczas wprowadzania adresu IP sprawdź, czy wykorzystywany serwer DNS obsługuje wyłącznie wyszukiwanie do przodu. Jeżeli serwer DNS obsługuje wyłącznie wyszukiwanie do przodu, naciśnij na <Nie używać> lub <Użyj> w <Informacje dot. uwierzytel.> w punkcie 4. Jeżeli wybierzesz <Użyj (uwierz. zab.)>, sprawdź, czy serwer DNS obsługuje wyszukiwanie wsteczne.
<Miejsce Roz. Wyszuk.>
Określ rozpoczęcie wyszukiwania korzystając z drzewa katalogów na serwerze LDAP.
W przypadku LDAPv3, możesz pominąć to ustawienie ponieważ urządzenie automatycznie uzyska ustawienia serwera. W przypadku LDAPv2, musisz skonfigurować ten punkt.
Wprowadzanie formatu <Miejsce Roz. Wyszuk.>
Jeżeli używany jest serwer Windows należy wprowadzić nazwę domeny dla usługi Active Directory w postaci ciągów rozdzielonych kropką „.”. Należy dodać parametr „DC=” dla każdego elementu i rozdzielić te elementy przecinkiem (,).
Przykład: Jeśli nazwa domeny to „jan.przyklad.com”, wprowadź tekst „DC=jan,DC=przyklad,DC=com”.
Jeżeli używany jest system Lotus Notes Domino, wprowadź nazwę identyfikującą węzeł drzewa katalogu (dn), na przykład: cn=użytkownik1,ou=zespół1,ou=działsprzedaży,o=canon.
<Użyj TLS>
Aby zakodować komunikację do/od serwera LDAP za pomocą TLS naciśnij na <Włącz>.
<Koniec czasu wysz.>
Określ w sekundach, jak długo wyszukiwanie ma być przeprowadzane.
<Maks. Adresy do Wyszuk.>
Określ ilu odbiorców może być wyszukiwanych.
<Numer Portu>
Należy tu wprowadzić numery portu używanego do komunikacji do/od serwera LDAP.
3
Naciśnij przycisk <Dalej>.
4
Ustaw informacje uwierzytelniające.
Określ metody uwierzytelniania zgodnie z ustawieniami serwera LDAP.
Można sprawdzić połączenie, naciskając <Sprawdź połączenie> po określeniu ustawień.
Uwierzytelnianie z wykorzystaniem danych logowania
Wprowadź nazwę użytkownika i wykorzystywane hasło, jako informacje na temat uwierzytelniania.
Uwierzytelnianie z wykorzystaniem zakodowanych danych
Uwierzytelnianie można przeprowadzić bezpieczniej poprzez zakodowanie wymiany danych. Jeżeli jest to stosowane, dla wersji LDAP i informacji o kodzie znaków ustawiane jest <wer.3(UTF-8)>. Należy zsynchronizować ustawienia godziny w urządzenia na serwerze LDAP.
Anonimowe uwierzytelnianie bez korzystania z danych logowania
7W6K-04R