Monitorowanie i kontrola przez SNMP

SNMP to protokół umożliwiający monitorowanie i kontrolowanie wzajemnej komunikacji urządzeń w obrębie sieci na podstawie bazy danych informacji wykorzystywanych do zarządzania, określanych jako MIB. Możesz sprawdzić informacje o błędzie urządzenia i liczbę wydruków wykonanych z poziomu komputera. Urządzenie obsługuje protokoły SNMPv1 i SNMPv3 w których ulepszono funkcje zabezpieczeń. Możesz wykorzystać również obie te opcje. Ustaw poszczególne funkcje zgodnie z wykorzystywanym środowiskiem i przeznaczeniem.
SNMPv1
Protokół SNMPv1 ustala zakres komunikacji na podstawie informacji określanych jako nazwa społeczności. Jednakże, jako że nazwy społeczności są przesyłane w postaci tekstowej, mogą być podatne na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Aby je zabezpieczyć, unieważnij SNMPv1 i korzystaj z SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 umożliwia zastosowanie zarządzania urządzeniami sieciowymi z wykorzystaniem silnych zabezpieczeń.
Gdy oprogramowanie zarządzające SNMP jest dostępne, możesz ustawiać, monitorować i kontrolować urządzenie z poziomu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi oprogramowania.

Ustawianie SNMPv1/SNMPv3

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia SNMP>.
3
Ustaw SNMPv1.
1
Naciśnij na <Włącz> w <Użyj SNMPv1>.
Jeśli nie korzystasz z SNMPv1, naciśnij <Wyłącz>.
2
Naciśnij na <Ustaw Społeczność dedykowaną>, <Ust. nazwy społecz. 1> lub <Ust. nazwy społecz. 2>.
Społeczność ograniczona, to społeczność (grupa) przygotowana dla menadżerów wykorzystujących oprogramowanie Canon, takie jak iW Management Console. Aby korzystać ze społeczności ograniczonej, naciśnij na <Ustaw Społeczność dedykowaną>. Aby określić społeczność ogólną, naciśnij na <Ust. nazwy społecz. 1> lub <Ust. nazwy społecz. 2>.
3
Ustaw społeczność.
<Społeczność Dedykowana>/<Nazwa Grupy 1>/<Nazwa Grupy 2>
Aby korzystać z wybranej społeczności, naciśnij na <Włącz>. Jeżeli nie chcesz korzystać ze społeczności, naciśnij na <Wyłącz>.
<Prawo Dostępu MIB>
Dla każdej społeczności, wybierz uprawnienia dostępu MIB z <Odczyt/Zapis> lub <Tylko do odczytu>.
<Nazwa Grupy>
Wprowadź nazwę społeczności, do której należysz z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych. Jeżeli wybierzesz <Ustaw Społeczność dedykowaną>, nie możesz ustawić nazwy społeczności ograniczonej.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
4
Skonfiguruj protokół SNMPv3.
1
Naciśnij na <Włącz> w <Użyj SNMPv3>.
Jeżeli nie korzystasz z protokołu SNMPv3, naciśnij opcję <Wyłącz>.
2
Naciśnij przycisk <Ustawienia administratora>.
3
Określ niezbędne ustawienia i naciśnij na <OK>.
<Użyj administratora>
Jeżeli określono administratora, ustaw <Włącz>.
<Hasło Szyfrowania>
Jeżeli korzystasz z hasła, które różni się od hasła uwierzytelniania, odznacz <Użyj takiego samego hasła jak dla uwierzytelniania>, naciśnij na <Hasło Szyfrowania> i wprowadź hasło.
Jeżeli konto administratora jest wyłączone, nie można skonfigurować opcji <Ustawienia administratora> (ustawienie opcji <Użyj administratora> ma na stałe przypisaną wartość <Wyłącz>).
4
Naciśnij <Ustawienia Użytkownika>  <Zapisz>.
5
Wprowadź niezbędne informacje.
<Nazwa Użytkownika>
Wprowadź nazwę użytkownika z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych.
Jako nazwę użytkownika do zarejestrowania nie można podać nazwy „Administrator”. Aby skorzystać z nazwy „Administrator”, należy nadać opcji <Użyj administratora> ustawienie <Wyłącz> w sekcji <Ustawienia administratora>.
<Prawo Dostępu MIB>
Wybierz uprawnienia dostępu MIB z <Odczyt/Zapis> lub <Tylko do odczytu>.
<Ustaw. zabezpieczeń>
Wybierz kombinację uwierzytelniania i kodowania. Wybierz pozycję <Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak>, <Uwierzy. Tak/Szyfr. Nie> albo <Autor. Nie/Szyfr. Nie>.
<Algorytm uwierzytelniania>
Wybierz MD5, SHA1 lub SHA2 zgodnie z danym środowiskiem. W przypadku SHA2, wybierz jedną z czterech długości skrótów (224 bity, 256 bitów, 384 bity lub 512 bitów).
<Hasło uwierzytelniania>
Wprowadź hasło do wykorzystanie podczas uwierzytelniania. Po wprowadzeniu hasła, wyświetlony zostanie komunikat <Potwierdź>, celem potwierdzenia. Ponownie wprowadź hasło.
<Algorytm Szyfrowania>
Wybierz <ODB> lub <AES> zgodnie z danym środowiskiem.
<Hasło Szyfrowania>
Wprowadź hasło do wykorzystanie podczas kodowania. Po wprowadzeniu hasła, wyświetlony zostanie komunikat <Potwierdź>, celem potwierdzenia. Ponownie wprowadź hasło.
6
Naciśnij <OK>  <OK>.
7
Naciśnij przycisk <OK>.
5
Skonfiguruj ustawienia w <Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką>.
Jeżeli ustawisz <Włącz>, możesz okresowo uzyskiwać informacje na temat zarządzania drukarką (np. protokół drukowania) z poziomu komputera i za pomocą SNMP.
6
Naciśnij przycisk <Dalej>.
7
Skonfiguruj ustawienia w <Odrzuć pakiety SNMP podczas trybu uśpienia>.
Dane SNMP nie mogą być odbierane, jeżeli urządzenie uruchomiło tryb Uśpienia.
Jeżeli ustawisz <Włącz>, dostęp do urządzenia z poziomu oprogramowania Canon Software może nie być możliwy (seria iW) lub aplikacji wykorzystujących protokół SNMP.
8
Naciśnij przycisk <OK>.
9
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
Jeżeli korzystasz z połączenia SNMPv1 i SNMPv3, zaleca się ustawienie dla uprawnień dostępu MIB dla SNMPv1 opcji <Tylko do odczytu>. Jeżeli ustawisz <Odczyt/Zapis>, niemal wszystkie działania urządzenia zostaną udostępnione, a funkcje zabezpieczające SNMPv3 nie będą skuteczne. Uprawnienia dostępu do MIB można ustawić w SNMPv1 lub SNMPv3. W SNMPv3 możesz je ustawić dla każdego użytkownika.
7W6K-04S