Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego

Możesz wyszukać dostępne routery bezprzewodowe i wybrać jeden z nich z poziomu wyświetlacza urządzenia. Jeśli standard bezpieczeństwa dla routera bezprzewodowej sieci LAN to WEP lub WPA/WPA2-PSK, należy wprowadzić klucz WEP lub PSK dla klucza sieciowego. Należy wcześniej sprawdzić i zapisać informacje dotyczące identyfikatora SSID, klucza sieciowego, standardu bezpieczeństwa lub metody uwierzytelniania/szyfrowania itp. Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
Ustawienia zabezpieczeń
Jeżeli połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane poprzez wybór routera bezprzewodowego, dla metody uwierzytelniania WEP wybrana jest wartość <System otwarty> lub dla metody szyfrowania WPA/WPA2-PSK wybrana jest wartość <Aut.> (AES-CCMP lub TKIP). Jeżeli chcesz wybrać <Klucz Współdziel.> dla uwierzytelniania WEP lub <AES-CCMP> dla szyfrowania WPA/WPA2-PSK, ustaw połączenie w <Wprowadź ręcznie>. Ustawianie połączenia poprzez określenie szczegółowych ustawień
Jeśli standard zabezpieczeń routera bezprzewodowej sieci LAN to WPA/WPA2-EAP, dla metody szyfrowania ustawiona jest wartość AES-CCMP. Ponadto przed nawiązaniem połączenia z bezprzewodową siecią LAN należy określić ustawienia uwierzytelniania IEEE 802.1X dla urządzenia. Konfiguracja ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1X
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Inne (Ustaw ręcznie)>.
3
Naciśnij przycisk <Wybierz Access Point>.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie ruterów bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu.
4
Wybierz ruter bezprzewodowy i połącz się z nim.
Jeśli jako ustawienie zabezpieczeń rutera sieci bezprzewodowej LAN wybrano WEP lub WPA/WPA2-PSK
1
Wybierz ruter bezprzewodowy do stosowania i naciśnij na <OK>.
2
Naciśnij na <Klucz WEP> lub <PSK> i wprowadź klucz sieciowy.
3
Naciśnij przycisk <OK>.
Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
Jeżeli jako ustawienie zabezpieczeń rutera sieci bezprzewodowej LAN nie wybrano WEP lub WPA/WPA2-PSK
1
Wybierz ruter bezprzewodowy do stosowania i naciśnij na <OK>.
Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
7W6K-044