בחירה אוטומטית במקור הנייר המתאים לכל פונקציה

הפעל או השבת את התכונה של בחירה אוטומטית במקור נייר עבור כל מקור נייר. אם תכונה זו מוגדרת <On>, המכשיר יבחר באופן אוטומטי במקור נייר שבו ייטען נייר בגודל המתאים לכל עבודת הדפסה. בנוסף, כאשר אוזל הנייר במקור הנייר שנבחר, תכונה זו מאפשרת את המשך ההדפסה על-ידי מעבר ממקור נייר זה למקור אחר, שבו נטען גודל נייר זהה.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings>.
3
בחר <Paper Source Auto Selection‎>.
4
בחר את פונקציית היעד.
כאשר פונקציית היעד היא הדפסת דוחות/רשימות או הדפסת מדיית זיכרון, בחר <Other>.
5
עבור כל מקור נייר שעליו תרצה להחיל את תכונת הבחירה האוטומטית של מקור נייר, בחר <On>.
כאשר מותקן מודול הזנת מחסנית אופציונלי, מגירת הנייר שלו מוצגת גם כן.
הגדר תמיד <On> לפחות עבור אחת ממגירות הנייר. אם תבחר <Off> עבור כל המגירות, לא תוכל לסיים את הליך ההגדרה.
6
בחר <Apply>.
6X94-02L