הגבלת גודלי הנייר המוצגים

ניתן להבטיח שרק גודלי הנייר שבשימוש נפוץ יופיעו במסך לבחירת הגדרת גודל הנייר.
1
בחר <Paper Settings> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Select Frequently Used Paper Sizes>.
3
בחר במקור הנייר שעבורו תרצה להגביל את גודלי הנייר המוצגים.
כאשר מותקן מודול הזנת מחסנית אופציונלי, מגירת הנייר שלו מוצגת גם כן.
4
נקה את תיבות הסימון עבור גודלי הנייר שאינך רוצה להציג.
הקפד לבחור רק בתיבות הסימון של גודלי נייר בשימוש נפוץ.
ניתן להציג גודלי נייר אשר לא נבחרו על-ידי בחירה ב-<Other Sizes> במסך הבחירה של הגדרת גודל נייר.
5
בחר <Apply>.
6X94-02K