انتخاب خودکار یک منبع کاغذ مناسب برای هر عملکرد

ویژگی انتخاب خودکار منبع کاغذ برای هر منبع کاغذ را فعال یا غیرفعال کنید. اگر این ویژگی بر روی <On> تنظیم باشد، دستگاه به طور خودکار یک منبع کاغذ انتخاب می کند که با اندازه مناسب برای هر کار چاپی بارگذاری شود. همینطور زمانی که کاغذ موجود در منبع کاغذ انتخابی تمام شود، این ویژگی با تغییر از این منبع کاغذ به منبع دیگری که با همین اندازه کاغذ بارگذاری شده به چاپ کردن ادامه می دهد.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings> را انتخاب کنید.
3
<Paper Source Auto Selection> را انتخاب کنید.
4
عملکرد هدف را انتخاب کنید.
زمانی که عملکرد هدف چاپ گزارش/لیست یا چاپ رسانه حافظه است، <Other> را انتخاب کنید.
5
برای هر منبع کاغذی که می خواهید ویژگی انتخاب خودکار منبع کاغذ را اعمال کنید، <On> را انتخاب نمایید.
هنگامی که ماژول تغذیه کاست نصب باشد، کشوی کاغذ نیز نمایش داده می‌شود.
همیشه <On> را حداقل برای یکی از کشوهای کاغذ تعیین کنید. اگر <Off> را برای همه کشوهای انتخاب کنید، نمی‌توانید روش تنظیم را تمام کنید.
6
<Apply> را انتخاب کنید.
6X93-02L