محدود کردن اندازه های کاغذ نشان داده شده

می‌توانید مطمئن باشید فقط اندازه‌های کاغذی که اغلب استفاده می‌شوند در صفحه انتخاب تنظیم اندازه کاغذ نشان داده می‌شوند.
1
<Paper Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Select Frequently Used Paper Sizes> را انتخاب کنید.
3
منبع کاغذی که می خواهید اندازه های کاغذ نشان داده شده برای آن را محدود کنید، انتخاب نمایید.
هنگامی که ماژول تغذیه کاست نصب باشد، کشوی کاغذ نیز نمایش داده می‌شود.
4
علامت کادرهای انتخاب اندازه های کاغذی که نمی خواهید نشان داده شوند را بردارید.
دقت کنید فقط کادرهای انتخاب اندازه های کاغذی که اغلب استفاده می شوند علامت داشته باشند.
اندازه‌های کاغذی که انتخاب نشدند با انتخاب <Other Sizes> در صفحه انتخاب تنظیم اندازه کاغذ قابل مشاهده هستند.
5
<Apply> را انتخاب کنید.
6X93-02K