Slanje faksova putem računala (Faksiranje putem računala)

Faks dokumente stvorene na računalu možete faksirati izravno s računala, baš poput ispisa. Uz tu značajku nema potrebe za ispisom dokumenata radi faksiranja te se tako štedi papir. Da biste koristili tu funkciju, potreban vam je upravljački program faksa (Instaliranje upravljačkih programa).

Pomoć za pogonski program faksa

Klikom na [Help] (Windows) ili  (Mac OS) na zaslonu upravljačkog programa faksa prikazat će se zaslon za pomoć. Informacije koje nisu u Korisnički vodič, uključujući o značajkama upravljačkog programa i kako ih postaviti, pogledajte u Pomoći.
6W22-05K