Konfiguriranje korisničkih postavki za Google Cloud Print

Ove postavke konfigurirajte kada želite povezati korisnike za koje je autentikacija provedena pomoću korisničke autentikacije za zadatke usluge Google Cloud Print u svrhu upravljanja. Te postavke nisu neophodne za upotrebu servisa Google Cloud Print.
U ovom su odjeljku opisani postupci u slučaju kada je korisnik koji koristi Google Cloud Print već registriran za Korisničku autentikaciju te u slučaju kad nije registriran.

Ako je korisnik već registriran

Kada korisnik registrira postavke

Prijavite se u Remote UI i slijedite postupke u nastavku kako biste registrirali postavke.
Pokrenite Remote UI kliknite [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  odredite [E-Mail Address:] za [Google Cloud Print Information].

Kad administrator registrira postavke

Registrirajte postavke iz upravljanja korisnicima u okruženju Remote UI. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju

Kad administrator registrira postavke putem CSV datoteke

Uređivanjem CSV datoteke možete dodavati i e-mail adrese. Pridruživanje e-mail adresa za Google Cloud Print korisnicima pomoću CSV datoteke

Ako korisnik nije registriran

Administrator prilikom registriranja korisnika treba odrediti i [E-Mail Address:] za [Google Cloud Print Information]. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
Ako je metoda autentikacije postavljena na [Picture Login], a opcija [User Registration Method:] postavljena na [Register Automatically When Job Is Received] (Konfiguriranje funkcija autentikacije), sljedeće će se informacije registrirati kao korisnički podaci za zadatak izvršen putem računa po nazivu "korisnik1@primjer.com".
Postavke registrirane u korisničkoj bazi podataka
Korisničko ime: korisnik1@primjer.com
Google Cloud Print Settings
Korisničko ime: korisnik1
Naziv domene: primjer.com
Informacije koje se prikazuju na zaslonu za prijavu slikom
korisnik1
primjer.com
Prilikom ispisivanja odaberite "korisnik1@primjer.com" na upravljačkoj ploči kako biste se prijavili u  odaberite <Ispisivanje> (Zaslon <Početni prikaz>) pokrenite ispisivanje.
6W22-08A