Στοιχεία βιβλίου διευθύνσεων

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η κάθε στήλη του βιβλίου διευθύνσεων. Ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για την επεξεργασία αρχείων CSV.
Κεφαλίδα
Όνομα κεφαλίδας
Απαιτείται
Σημειώσεις
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Ναι
Σταθερή τιμή
# CharSet: UTF-8
Ναι
Σταθερή τιμή
# dn: σταθερή
Ναι
(Απαιτείται για βιβλίο διευθύνσεων-κουμπί μνήμης)
Υποδεικνύει ότι το όνομα προορισμού αντιμετωπίζεται ως κουμπί μνήμης. Η καταχώριση απαιτείται μόνο όταν ο προορισμός εισαγωγής είναι βιβλίο διευθύνσεων-κουμπί μνήμης.
Προστίθεται κατά την εξαγωγή από βιβλίο διευθύνσεων-κουμπί μνήμης, επομένως δεν χρειάζεται να προστεθεί ξανά αυτό το στοιχείο κατά την εισαγωγή.
# SubAddressBookName: Όνομα βιβλίου διευθύνσεων
Ναι
Εισαγάγετε το όνομα του βιβλίου διευθύνσεων μετά την άνω και κάτω τελεία (:) αφήνοντας ένα κενό ανάμεσα. Αν το βιβλίο διευθύνσεων δεν έχει όνομα, αφήστε κενό τον χώρο μετά την άνω και κάτω τελεία (:).
# DB Version: 0x010a
Ναι
Σταθερή τιμή
# Crypto Version: 2
Όχι
Αφήστε αυτό το πεδίο κενό αν δημιουργείτε νέο αρχείο CSV βιβλίου διευθύνσεων.
# Crypto Attribute: pwd
Όχι
Αφήστε αυτό το πεδίο κενό αν δημιουργείτε νέο αρχείο CSV βιβλίου διευθύνσεων.
Η παρουσία κεφαλίδας που σχετίζεται με το «Crypt» σε κεφαλίδα υποδεικνύει ότι το χαρακτηριστικό κωδικού πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένο. Ωστόσο, κατά την εισαγωγή αυτής της πληροφορίες σε νέο αρχείο CSV, ή κατά την επεξεργασία του χαρακτηριστικού pwd ενός αρχείου CSV που έχει εξαχθεί, η κρυπτογράφηση δεν μπορεί να εκτελεστεί με τρόπο που να επιτρέπει τη σωστή αποκωδικοποίηση από τη συσκευή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαγράψτε το αντίστοιχο τμήμα από την κεφαλίδα.
Body
Όνομα Στοιχείου
Περιγραφή
Απαιτείται
Σημειώσεις
objectclass
Κλάση αντικειμένου (τύπος προορισμού)
Ναι
Υποδεικνύει τον τύπο του προορισμού. Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό διαφέρει ανάλογα με αυτή την τιμή. Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
Για e-mail: e-mail
Για φαξ G3: g3fax
Για φαξ IP: ipfax
Για φαξ: ifax
Για διακομιστή αρχείων (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Για ομάδα: groupfids
cn
Όνομα προορισμού
Όχι
Εισαγάγετε με κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8. Διαφορετικά, το όνομα προορισμού θα μείνει κενό.
cnread
Φωνητικό αλφάβητο
Όχι
Εμφανίζεται ως «phonetic» αν η γλώσσα εμφάνισης έχει οριστεί σε «Ιαπωνικά».
cnshort
Όνομα κουμπιού μνήμης
Όχι
Εισαγάγετε με κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8. Διαφορετικά, το όνομα του κουμπιού μνήμης θα μείνει κενό.
subdbid
Αριθμός βιβλίου διευθύνσεων
Όχι
Ορίστε ποιο βιβλίο διευθύνσεων θα εισαχθεί στο Remote UI. Δεν απαιτείται κατά την εγγραφή σε αρχείο CSV.
mailaddress
Διεύθυνση e-mail
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για προορισμούς e-mail και Ι-φαξ.
dialdata
Αριθμός φαξ
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για προορισμούς φαξ. Ωστόσο, δεν απαιτείται αν ο προορισμός είναι φαξ IP με χρήση URI.
uri
Το URI που χρησιμοποιείται για φαξ IP
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προορισμούς φαξ IP. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό αν δεν ορίσετε αριθμό φαξ για φαξ IP.
Για προορισμό φαξ IP με χρήση URI, θα πρέπει επίσης να ορίσετε το στοιχείο «URI flag» (βλ. παρακάτω).
url
Όνομα κεντρικού υπολογιστή προορισμού διακομιστή αρχείων
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για προορισμούς διακομιστή αρχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο γράμματα και σύμβολα.
path
Διαδρομή αρχείου για προορισμό διακομιστή αρχείων
Όχι
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο γράμματα και σύμβολα.
πρωτόκολλο
Πρωτόκολλο
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για προορισμούς διακομιστή αρχείων. Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
Για SMB: smb
Για FTP: ftp
Για WebDAV: addonprotocol0225
username
Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση σε προορισμό διακομιστή αρχείων
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για προορισμούς διακομιστή αρχείων FTP. Το αναγνωριστικό χρήστη είναι απαραίτητο για τη σύνδεση σε προορισμό αποστολής αρχείων, επομένως είναι επίσης απαραίτητο και για προορισμούς αποστολής αρχείων που χρησιμοποιούν πιστοποίηση, όπως MSB και WebDAV.
pwd
Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση σε προορισμό διακομιστή αρχείων
Όχι
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για προορισμούς αποστολής αρχείων που χρησιμοποιούν πιστοποίηση.
member
Μέλος ομάδας προορισμού
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για ομάδες προορισμού.
indxid
Σειριακός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάποιον προορισμό
Ναι
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό αν ο προορισμός εισαγωγής είναι βιβλίο διευθύνσεων-κουμπί μνήμης. Αυτός ο αριθμός γίνεται ο αριθμός του κουμπιού μνήμης. Σε άλλες περιπτώσεις, εισαγάγετε έναν αριθμό από το 201 έως το 1.800.
enablepartial
Ρύθμιση για τον διαχωρισμό των δεδομένων κατά την αποστολή e-mail
Όχι
Εισαγάγετε είτε «on» είτε «off».
sub
Υποδιεύθυνση προορισμού διακομιστή αρχείων
Όχι
faxprotocol
Πρωτόκολλο φαξ
Όχι
Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
g3
ecm
ecm
Υποδεικνύει τη χρήση ECM.
Όχι
Εισαγάγετε είτε «on» είτε «off».
txstartspeed
Αρχική ταχύτητα μετάδοσης για την αποστολή φαξ
Όχι
Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Κατάσταση επικοινωνίας φαξ
Ρύθμιση για διεθνή αποστολή
Όχι
Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
Για εγχώρια γραμμή PSTN: domestic
Για διεθνή γραμμή PSTN 1: international1
Για διεθνή γραμμή PSTN 2: international2
Για διεθνή γραμμή PSTN 3: international3
lineselect
Επιλέξτε γραμμή φαξ
Όχι
Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται η επιλογή «auto».
Για τις γραμμές 1 έως 4: line1, line2, line3, ή line4
Για αυτόματο ορισμό γραμμής: auto
uricommode
Κατάσταση επικοινωνίας φαξ IP
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Είναι η επιλεγμένη κατάσταση επικοινωνίας για φαξ IP. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό αν χρησιμοποιείτε αποστολή φαξ IP και στέλνετε σε προορισμό φαξ.
Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
Για G3: ip_g3
Για intranet: ip_lsv
Για πύλη VoIP: ip_gw
uriflag
Το flag για URI που χρησιμοποιείται με φαξ IP
Ναι
(Απαιτείται για ορισμένους τύπους προορισμού)
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό αν ο προορισμός είναι φαξ IP, και χρησιμοποιείτε URI αντί για αριθμό φαξ. Eισαγάγετε «TRUE» ή «FALSE». Αν χρησιμοποιείτε URI, εισαγάγετε «TRUE».
pwdinputflag
Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση
Όχι
Εισαγάγετε είτε «on» είτε «off».
ifaxmode
Κατάσταση Ι-φαξ (απλή/πλήρης)
Όχι
Εισαγάγετε «simple» ή «full».
transsvcstr1
Συμβολοσειρά κειμένου 1 για υπηρεσία μετάδοσης Ι-φαξ
Όχι
Εισαγάγετε συνολικά έως 40 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.
transsvcstr2
Συμβολοσειρά κειμένου 2 για υπηρεσία μετάδοσης Ι-φαξ
Όχι
Εισαγάγετε συνολικά έως 16 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.
ifaxdirectmode
Άμεση αποστολή Ι-φαξ
Όχι
Εισαγάγετε είτε «on» είτε «off».
documenttype
Τύπος εγγράφου Ι-φαξ
Όχι
Εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα.
Για έγχρωμη αποστολή: cl
Για ασπρόμαυρη αποστολή: bw
bwpapersize
Επιτρεπτό μέγεθος χαρτιού κατά την αποστολή Ι-φαξ
Όχι
bwcompressiontype
Μορφή συμπίεσης που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή Ι-φαξ
Όχι
bwpixeltype
Επιτρεπτός χρωματικός χώρος κατά την αποστολή Ι-φαξ
Όχι
bwbitsperpixel
Επιτρεπτός αριθμός bit κατά την αποστολή Ι-φαξ
Όχι
bwresolution
Επιτρεπτή ανάλυση κατά την αποστολή Ι-φαξ
Όχι
clpapersize
Επιτρεπτό μέγεθος χαρτιού κατά την αποστολή έγχρωμου Ι-φαξ
Όχι
clcompressiontype
Μορφή συμπίεσης που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή έγχρωμου Ι-φαξ
Όχι
Σταθερά «jpeg».
clpixeltype
Επιτρεπτός χρωματικός χώρος κατά την αποστολή έγχρωμου Ι-φαξ
Όχι
Σταθερά«rgb».
clbitsperpixel
Επιτρεπτός αριθμός bit κατά την αποστολή έγχρωμου Ι-φαξ
Όχι
Σταθερά «8».
clresolution
Επιτρεπτή ανάλυση κατά την αποστολή έγχρωμου Ι-φαξ
Όχι
accesscode
Κωδικός πρόσβασης
Όχι
Εισαγάγετε το πολύ επτά αριθμούς.
uuid
UUID για την αναγνώριση προορισμού
Όχι
Αυτό το στοιχείο δεν είναι απαραίτητο για τη δημιουργία νέου αρχείου CSV.
cnreadlang
Κωδικός χαρακτήρα φωνητικού αλφάβητου
Όχι
Εμφανίζεται ως «phonetic» αν η γλώσσα εμφάνισης έχει οριστεί σε «Ιαπωνικά». Εισαγάγετε τον κωδικό γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί. Για τα ιαπωνικά (SJIS), πληκτρολογήστε «ja».
enablesfp
Μη χρησιμοποιημένο
Όχι
Αυτό το στοιχείο είναι μη χρησιμοποιημένο, επομένως δεν χρειάζεται να εισαχθεί.
memberobjectuuid
Χρησιμοποιείται για λίστα προσωπικών διευθύνσεων/λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών
Όχι
loginusername
Χρησιμοποιείται για λίστα προσωπικών διευθύνσεων/λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών
Όχι
logindomainname
Χρησιμοποιείται για λίστα προσωπικών διευθύνσεων/λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών
Όχι
usergroupname
Χρησιμοποιείται για λίστα
προσωπικών διευθύνσεων/λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών
Όχι
personalid
Χρησιμοποιείται για λίστα προσωπικών διευθύνσεων/λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών
Όχι
6W1U-0AU