<Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις USB.
<Χρήση ως Συσκευή USB>
  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν η συσκευή θα χρησιμοποιείται σαν συσκευή USB.
<Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Εισόδου USB>
  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης AddOn για συνδέσεις συσκευών εισόδου USB.
<Χρήση Πρ.Οδ. AddOn για Συσκευή Αποθήκ. USB>
  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης AddOn για εξωτερική μονάδα αποθήκευσης USB.
<Χρήση Συσκευής Αποθήκευσης USB>
  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών μονάδων αποθήκευσης USB.
6W1U-0F3