Ορισμός Προορισμού

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Λίστες Διευθύνσεων>
<Λίστα Δ/νσεων1> έως <Λίστα Δνσεων10>, <Πλήκτρα Μνήμης>, <Λίστα Δ/νσεων Διαχειρ.>, <Εκτύπωση Λίστας>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Address Book
<Αποθήκευση Προορισμών>
<Αποθ. Νέου Προορισμού>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>, <Διαγραφή>, <Αναζήτηση με Όνομα>
Ναι
Ναι
Ναι*1
C
Address Book
<Μετονομασία Λίστας Διευθύνσεων>
<Λίστα Δ/νσεων1> έως <Λίστα Δνσεων10>, <Μετονομασία>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Address Book
<Αποθήκευση Πλήκτρου Μνήμης>
<001> έως <200>, <Αποθήκευση/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Address Book
<Αλλαγή Προεπιλ. Εμφάνισης Βιβλίου Δ/νσεων>
<Τοπικό>, <Διακομιστής LDAP>, <Απομακρυσμένο>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN Βιβλίου Διευθύνσεων>
<Ρύθ>:
<PIN>: Εισαγάγετε το PIN (έως 7 ψηφία)
<Επιβεβαίωση>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Συμπερίληψη Συνθηματικού σε Εξαγωγή Β. Δ/νσεων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση Διακομιστή LDAP>
<Αποθήκευση>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>, <Διαγραφή>, <Εκτύπωση Λίστας>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι*2
Settings/Registration Basic Information
<Αυτ.Αναζήτηση Κατά τη ΧρήσηΔιακομιστή LDAP>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιβεβ.Πιστοποιητ.TLS για Προσπέλαση Διακομ.LDAP>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<CN>: On, Off
<Αλλαγή Προεπιλ. Κριτηρίων Αναζήτησης LDAP>
<Αποθήκ.>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
-
<Αποθήκευση/Αλλαγή Στοιχείου Αναζήτησης LDAP>
<Δεν Υπάρχει 1>, <Δεν Υπάρχει 2>:
<Αποθήκευση/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ.για Αναζ.βάσειΟνόμ.κατά τη Χρήση Διακομ.LDAP>
<Τύπος Ονόμ. για Χαρακτηριστικό Αναζήτ.>:
CN, commonname, fullName, Εμφανιζόμενο Όνομα, sn, givenName, Ειδικό
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Φίλτρο>:
Περιέχει, Δεν Περιέχει, Ισούται Με, Διαφέρει από, Αρχίζει με, Τελειώνει σε
<Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>
<Λήψη Βιβλίου Δ/νσεων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Δ/νση Διακομ. Απομακρυσμένου Βιβλ.Δ/νσεων>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αναμονής Επικοινωνίας>
15 έως 30 έως 120 δευτ
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρύθμιση Αυτόματης Επιλογής Γραμμής ΑΠ Φαξ>*3
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός Απομακρ. Β. Δ/νσεων Ως Ανοικτό>
<Ορισμός Βιβλίου Δ/νσεων Ως Ανοικτό>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>
<On>, <On (Μόνο Εξέταση)>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Διακομιστής Αναζήτ:>: Όχι
*2
<Αποθήκευση>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>: B
*3
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμα για χρήση τα κατάλληλα προαιρετικά προϊόντα.
6W1U-0EJ