Κοινές

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>
<Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού>
<Αντιγραφή>, <Εκτυπωτής>, <Προσπ.Αποθ. Αρχείων>, <Λήψη>, <Άλλο>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Δίσκος ΠΧ>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Άλλα: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αντιγραφή>: <Εξέταση Τύπου Χαρτιού>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Εκτυπωτής>: <Χρήση Ομάδας>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού>
<Δίσκος ΠΧ> και άλλα: <Προτεραιότητα Ταχύτητας>, <Προτερ.Όψης Εκτ.>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αναμονής Εργασίας σε Αναστολή>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
0 έως 5 έως 999λεπ.
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού>
<Διαχωριστικά Μεταξύ Εργασιών>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλλαγή> (Επιλέξτε πηγή χαρτιού)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Αντιγράφων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<αντίγρ.> (1 έως 10 έως 9999)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλλαγή> (Επιλέξτε πηγή χαρτιού)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
<Προτεραιότητα Εκτύπωσης>
<Αντιγραφή>: 1, 2, 3
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εκτυπωτής>: 1, 2, 3
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προσπ. Αποθ.Αρχ>, <Λήψη/Φαξ>, <Άλλο>: 1, 2, 3
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις για Έξοδο Αναφοράς>
<Εκτύπωση 2-Όψεων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
0 έως 5 έως 999 λεπ.
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Σάρωσης>
<Μέθοδος Επαναφοράς για Εμπλοκή Τροφοδότη>*1
<Από 1η Σελίδα>, <Από Πρωτότ. σε Αναμονή>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>
<Προτεραιότητα Ταχύτητας>, <Προτεραιότ. Ποιότητας>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Τιμή Gamma για Απομακρυσμένη Σάρωση>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Online>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Offline>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Δημιουργία Αρχείου>
<Επίπεδο Ποιότητας Εικόνας για Συμπίεση>
<Επίπεδο Εικόνας σε Κατ.Κειμένου/Φωτογρ.ή Φωτογρ.>: <Προτεραιότητα Όγκου Δεδομένων>, <Κανονικό>, <Προτεραιότ. Ποιότητας>
<Επίπεδο Εικόνας σε Κατάσταση Κειμένου>: <Προτεραιότητα Όγκου Δεδομένων>, <Κανονικό>, <Προτεραιότ. Ποιότητας>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις OCR (Αναζ. σε Κείμενο)>
<Έξυπνη Σάρωση>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μέγ. Αρ. Χαρακτήρων για Όνομα Αρχείου>: 1 έως 24
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Ιχνηλάτησης & Εξομάλυνσης>
<Γραφικά-Περιγράμματα>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επίπεδο Αναγνώρισης Γραφικών>: <Κανονικό>, <Μέτρια>, <Υψηλή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επίπεδο Εικόνας Φόντου>: <Προτεραιότητα Όγκου Δεδομένων>, <Κανονικό>, <Προτεραιότ. Ποιότητας>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις OOXML>
<Επίπεδο Εικόνας Φόντου>: <Προτεραιότ. Ποιότητας>, <Στάνταρ>, <Προτεραιότητα Όγκου Δεδομένων>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επίπεδο Ανίχνευσης Έγχρωμης Εικόνας>: <Υψηλή>, <Στάνταρ>, <Χωρίς Αναγνώριση>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ανίχν.Πλάτους Γραμμών Έγχρωμ. Εικόνας>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Συμπερίλ. Εικόνων Φόντου σε Αρχείο Word>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός Ελάχιστης Έκδοσης PDF>
<Δεν Καθορίζεται>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μορφοποίηση PDF σε PDF/A>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ. 256-bit AES για PDF με Κρυπτογρ.>
<Acrobat 9.0 ή Ισοδύναμο>, <Acrobat 10.0 ή Ισοδύναμο>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός Μεθόδου Πιστοποίησης>
<Πληροφορίες για Πιστοποίηση σε Διακομιστή LDAP>
<Ρυθμίσεις Συσκευής>, <Πληρ. Πιστοπ. Σύνδ.σε Συσκ>, <Αποθ. Πληροφ. για ΚάθεΧρήστη>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πληροφορίες για Πιστοποίηση σε Διακομιστή SMTP>
<Ρυθμίσεις Συσκευής>, <Αποθ. Πληροφ. για ΚάθεΧρήστη>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πληροφορίες για Πιστοποίηση ΑΠ Αρχείου/Αναζήτηση>
<Στάνταρ>, <Πληρ. Πιστοπ. Σύνδ.σε Συσκ>, <Αποθ. Πληροφ. για ΚάθεΧρήστη>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι εγκατεστημένος ο Τροφοδότης.
6W1U-0CY