Αντιγραφή

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
<M1> to <M9>:<Αποθήκευση>, <Μετονομασία>, <Διαγραφή>, <Έλεγχος Περιεχομ.>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>
Συντόμευση 1: Κάθε λειτουργία, <Τελική Επεξ/σία>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 2: Κάθε λειτουργία, <2-Όψεις>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 3: Κάθε λειτουργία, <Πυκνότητα>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 4: Κάθε λειτουργία, <Αντιγραφή Ταυτότητας>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 5: Κάθε λειτουργία, <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Αυτόματη Σελιδοποίηση>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αυτ.Αναγνώριση Προσανατολισμού Πρωτοτύπου>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προτερ. Ταχύτητας για Αντιγραφή από τον Τροφοδότη>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings/Registration Basic Information
<Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Ομάδων>
<On>, <Off>
<Αλλαγή> (Επιλέξτε πηγή χαρτιού)
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings/Registration Basic Information
6W1U-0E0