Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κοινές Ρυθμίσεις>
<Ρυθμίσεις Σάρωσης & Αποθήκευσης>
<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Μετονομασία>, <Διαγραφή>, <Έλεγχος Περιεχομ.> (<M1> έως <M9>)
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Ρυθμ. Προσπέλασης Αποθηκευμένων Αρχείων>
<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Μετονομασία>, <Διαγραφή>, <Έλεγχος Περιεχομ.> (<M1> έως <M9>)
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Όριο 7 Ψηφίων για PIN Θυρ./Απαγ.Πρόσβασης>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Δικτύου>
<Ρυθμίσεις Θυρίδας Δικτύου>
<Αποθήκευση> (<Όνομα>, <Πρωτόκολλο>, <Θέση>), <Τροποποίηση> (<Όνομα>, <Πρωτόκολλο>, <Θέση>), <Λεπτομέρειες>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πρωτόκολλο για Εξωτερική Αναφορά>
<SMB>: <On>, <Off>
<WebDAV>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS για Πρόσβαση Δικτύου>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ.Στοιχ.για Επαλήθευση>: <CN>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μέθοδος Ορισμού Προσωπικού Φακέλου>
<Αρχικός Φάκελος>, <Αποθ. για Κάθε Χρήστη>, <Χρήση Διακομ Σύνδεσης>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Αρχικός Φάκελος>:
<Ρύθ>, <Χρήση Πληροφ.Πιστοπ. Κάθε Χρήστη>
<Ρύθ>: <Πρωτόκολλο>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Όνομα Συστήματος>, <Διαδρομή Φακέλων>
Εάν έχει επιλεγεί το <Χρήση Διακομ Σύνδεσης>:
<Χρήση Πληροφ.Πιστοπ. Κάθε Χρήστη>
<Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
<Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης/Εκτύπωσης>
<Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Επιλογών Κατά τη Σύνδεση Μέσου Μνήμης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
6W1U-0EF