Διαχείριση Χρηστών

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Διαχείριση Πιστοποίησης>
<Αλλαγή Συνθηματικού>*1
(Μέχρι 32 χαρακτήρες)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Authentication User Management
<Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη>
<Αποθήκευση>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Authentication User Management
<Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Σύνδεση με Εικόνα>*2: <On>, <Off>
<Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>
<Αριθμός Cache για Συνδεδεμένους Χρήστες>
<0>, <1>, <Μέγ. (Μέγιστος Αρ.για Συσκευή)>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Πλήκτρου για Αλλαγή Συνθ. σε Μενού Ρυθμ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Αριθμ. Πλήκτρων για Πιστοποίηση>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Οθόνης Σύνδεσης>
<Εμφάν.σε Έναρξ Λειτ/γίας Συσκ.>, <Εμφάνιση σε Επιλογή Λ/γίας>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Εμφάνιση σε Επιλογή Λ/γίας>:
<Απαίτηση Πιστοποίησης Για>: <Λειτουργίες>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαίτηση Πιστοποίησης σε Ρυθμ./Αποθήκευση Για>*3: <Όλα τα Στοιχεία>, <Μόνο Στοιχεία Διαχειριστή>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λειτουργίες προς Περιορισμό>
<Εκτύπ.από Προγρ.Οδήγησης χωρίς Πρόσθετο Προγρ.Οδήγ.Εκτυπωτή AMS>: <Περιορισμός>, <Χωρίς Περιορισμό>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απομακρυσμένη Σάρωση>: <Περιορισμός>, <Χωρίς Περιορισμό>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Περιορ.Εργ.από Απομακρ.Συσκ.Χωρίς Πιστοπ.Χρήστη>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένος Ρόλος Κατά την Αποθήκευση Χρήστη>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ταίριασμα Πεζών-Κεφαλαίων για Όνομα Χρήστη>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πληροφοριακές Ρυθμ. Υπεύθυνου Συστήματος>
<Κωδικός Υπεύθυνου>: 7654321 (Έως επτά ψηφία)
<PIN Υπεύθ. Συστήματος>: 7654321 (Έως επτά ψηφία)
<Όνομα Υπεύθ. Συστήματος>
<Διεύθυνση E-mail>
<Πληροφορίες Επικοινωνίας>
<Σχόλιο>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
<Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
<Αποθήκευση PIN>
<Αποθήκευση>, <Τροποποίηση>, <Διαγραφή>, <Περιορισμός Λειτουργιών>*4
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
Εάν έχει επιλεγεί το <Αποθήκευση>/<Τροποποίηση>:
<Κωδ. Τμήματος>, <PIN>, <Όρια On/Off και Ορισμός Ορίου Σελίδων>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
Εάν έχει επιλεγεί το <Όρια On/Off και Ορισμός Ορίου Σελίδων>:
<Συνολικό Όριο Εκτύπωσης>:
<On>, <Off>
Όριο Σελίδων (0 έως 999999)
<Όριο Αντιγραφής>: <On>, <Off>
Όριο Σελίδων (0 έως 999999)
<Όριο Εκτυπώσεων>: <On>, <Off>
Όριο Σελίδων (0 έως 999999)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
Εάν έχει επιλεγεί το <Ορισμός Ορίου Σάρωσης>:
<Όριο Έγχρωμης Σάρωσης>: <On>, <Off>
Όριο Σελίδων (0 έως 999999)
<Όριο Α&Μ Σάρωσης>: <On>, <Off>
Όριο Σελίδων (0 έως 999999)
<Σύνολα Σελίδων>
<Απαλοιφή>, <Διαχείρ. Πλήθους Μεγ.2>, <Εκτύπωση Λίστας>, <Απαλ. Συνόλ.>
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
-
<Αποδοχή Εργασιών Εκτυπωτή με Άγνωστο Κωδικό>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
<Αποδοχή Εργασιών Απομ. Σάρωσης με ΆγνωστοΚωδ>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Department ID Management Settings
*1
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο αν έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαφορετικά από τα δικαιώματα διαχειριστή όταν χρησιμοποιείται η Πιστοποίηση χρήστη.
*2
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμος για χρήση ο κατάλληλος προαιρετικός εξοπλισμός.
*3
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
*4
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν έχει οριστεί ως υπηρεσία σύνδεσης η Πιστοποίηση Κωδικού Τμήματος.
6W1U-0EL