Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα της συσκευής. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να διαμορφώνονται σωστά καθώς η ημερομηνία/ώρα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπως η αυτόματη αποστολή ενός e-mail σε συγκεκριμένη ώρα.
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>  <Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας>.
3
Εισαγάγετε την ημερομηνία/ώρα.
 <Ζώνη Ώρας>
Επιλέξτε τη ζώνη ώρας για την περιοχή σας.
Για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας, πατήστε <Ρύθμ.> και επιλέξτε ζώνη ώρας.
Το UTC είναι ένα ακρωνύμιο του Universal Coordinated Time (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα). Οι τυπικές ζώνες ώρας για κάθε χώρα καθορίζονται βάσει του UTC. Για την επικοινωνία μέσω του Internet, είναι απαραίτητη η ακριβής ρύθμιση της ζώνης ώρας.
 <Θερινή Ώρα>
Για τη ρύθμιση της θερινής ώρας, πατήστε <On> και ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα για το <Ημ.Έναρξης> και το <Ημ. Λήξης>. Για να ορίσετε την ημερομηνία, καθορίστε την ημέρα της εβδομάδας και την εβδομάδα του μήνα.
Εάν έχει ρυθμιστεί η θερινή ώρα, η ώρα μπορεί να εμφανιστεί κατά μία ώρα προς τα εμπρός σε σύγκριση με τη ζώνη ώρας ή την ώρα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου το καλοκαίρι.
 Ημερομηνία και ώρα
Εισαγάγετε 4 ψηφία για το έτος, 4 ψηφία για τον μήνα και την ημέρα και 4 ψηφία για την ώρα με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα ώρα.
Η σειρά της ημερομηνίας και της ώρας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
Η ώρα εισάγεται σε 24-ωρη μορφή.
Εάν κάνατε κάποιο λάθος, πατήστε  και ξεκινήστε εκ νέου από το έτος.
4
Πατήστε <OK>.
Εάν αλλάξατε τη ρύθμιση <Ζώνη Ώρας> ή <Θερινή Ώρα>, πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της συσκευής με απενεργοποίηση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας (Απενεργοποίηση της συσκευής). Όταν παρέλθουν 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο της οθόνης αφής και των ενδείξεων, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή (Ενεργοποίηση της συσκευής).
6W1U-005