Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες συσκευές

Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για να αποθηκεύσετε σαρωμένα έγγραφα στο Προηγμένη Θυρίδα άλλου πολυμηχανήματος Canon ή σε διακομιστή των Windows.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποθήκευση>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Δίκτυο>.
4
Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία στην οθόνη και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με αρχεία και φακέλους σε άλλες συσκευές.
5
Εμφανίστε την τοποθεσία αποθήκευσης και πατήστε <Σάρωση>.
6
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται.
Για ρυθμίσεις σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη ρυθμίσεων και ενέργειες για σάρωση και αποθήκευση.
7
Πατήστε .
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και αποθηκεύονται ως αρχεία.
Για την ακύρωση της σάρωσης, πατήστε <Άκυρο> ή   <Ναι>.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
Για να ελέγξετε το αποτέλεσμα της αποθήκευσης, πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>  <Αποθήκευση>  <Ημ/γιο Εργασιών>. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη <ΑΡΝ>, το αρχείο δεν έχει αποθηκευτεί επιτυχώς. Προσπαθήστε ξανά.
6W1U-07H