Drukāšanas statusa un vēstures pārbaude

Varat pārbaudīt drukāšanas uzdevumu gaidīšanas statusu un to, vai drukāšanas laikā nav radusies kļūda. Ir pieejamas arī tādas darbības kā konkrēta dokumenta drukāšana pirms citiem dokumentiem, kā arī īslaicīga drukāšanas aizturēšana vai atcelšana.
Ja tiek izmantota personu autentifikācijas pārvaldība, <Stat.pārraudz.> ekrānā varat ierobežot lietotāju iespējas veikt darbības ar citu lietotāju uzdevumiem. <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem>
1
Nospiediet pogu Stat.pārraudz..
2
Nospiediet pogu <Kopēt/druk.>  <Darba statuss>.
Lai parādītu tikai drukājamos dokumentus, ekrāna labās puses augšējā daļā nolaižamajā sarakstā atlasiet <Drukāt>.
3
Pārbaudiet statusu.
Nospiežot <Dati> pēc tam, kad ir atlasīts dokuments, varēsit atcelt drukāšanu, lai pārbaudītu uzdevuma statusu u. tml.
Nospiežot <Atcelt> pēc tam, kad ir atlasīts dokuments, varēsit atcelt drukāšanu.
Nospiežot <Pārtraukt/prior. druka> pēc tam, kad ir atlasīts dokuments, parādīsies opcijas <Pārtraukt un drukāt> un <Prioritātes druka>. Nospiediet <Pārtraukt un drukāt>, lai aizturētu notiekošu drukāšanas uzdevumu un nekavējoties sāktu atlasītā dokumenta drukāšanu. Nospiediet <Prioritātes druka>, lai pārvietotu atlasīto dokumentu uz gaidīšanas saraksta sākumu, un drukājiet to kā nākamo pēc notiekošā drukāšanas uzdevuma.
Lai ignorētu kļūdu un turpinātu drukāšanu, nospiediet <Dati>  un atlasiet dokumentu  <Izlaist kļūdu>.
Lai izdrukātu iekārtā neizdrukātu uzdevumu, nospiediet <Dati>  un atlasiet dokumentu  <Papīra padeve>.
Pārtrauktu drukāšanas uzdevumu nevar pārtraukt ar citu uzdevumu. Ja mēģināsit pārtraukt pārtrauktu drukāšanas uzdevumu, uzdevums tiks sākts pēc tam, kad tiks pabeigts pašreizējais pārtrauktais uzdevums.

Drukāšanas vēstures pārbaude

Lai parādītu izdrukāto dokumentu sarakstu, nospiediet <Darbu žurnāls>. Ja dokuments ir izdrukāts bez problēmām, kolonnā <Rezultāts> ir redzams <OK>. Ja ir redzams <Slikti>, tas norāda, ka drukāšana tika atcelta vai radās kļūda.
Lai skatītu papildinformāciju, nospiediet <Dati> pēc tam, kad ir atlasīts dokuments.
Lai izdrukātu vēstures sarakstu, nospiediet <Drukāt sarakstu>.
6W25-061