<Kopēt>

Šajā sadaļā aprakstīts, kā norādīt kopēšanas iestatījumus.
<Reģistrēt/rediģēt izlases iestatījumus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Kopēšanai bieži izmantoto iestatījumu kombināciju varat iestatīt vienā pogā. Šai pogai varat arī piešķirt nosaukumu. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Varat izvēlēties, vai, izsaucot "Izlases iestatījumi” rādīt apstiprinājuma logu.
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Varat mainīt funkcijai <Kopēt> reģistrētos noklusējuma iestatījumus. Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
<Register Options Shortcuts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Īsinājumtaustiņos, kas tiek rādīti Kopēšanas pamatfunkciju logā, var reģistrēt/mainīt režīmus. Šī funkcija ir noderīga, ja gribat reģistrēt sadaļu <Opcijas> un <Izlases iestatījumi> bieži izmantotās funkcijas.
<Autom. kārtot>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.> un oriģināli ir ievietoti padevējā, iekārta apstrādes režīmā var automātiski pārslēgties uz funkciju <Kārtot (lpp. secībā)>. Tas ir noderīgi, izgatavojot vairākus kopiju komplektus, jo lietotājam nav jāatceras katru reizi izvēlēties gala apstrādes režīmu.
<Automātiski atpazīt oriģināla orientāciju>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.> un oriģināla un iekārtā ievietotā papīra orientācija atšķiras, kopējamais attēls tiek automātiski pagriezts par 90 grādiem atbilstoši papīra orientācijai.
<Ātruma prioritāte, kopējot no padevēja>
  <Funkciju iestatījumi> <Kopēt>
Kopējot no padevēja, prioritāti var piešķirt ātrumam, nevis precizitātei.
<Darbu atdalītājs starp grupām>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopēt>
Kad kopējat divos vai vairāk eksemplāros, izmantojot funkciju <Grupēt (vienādas lappuses)> (režīmā <Beigu apstrāde>), varat ievietot loksnes, lai atdalītu kopiju grupas. Ja šis iestatījums iestatīts pozīcijā <Iesl.>, izvēlieties papīra avotu.
6W25-0FA