Merknad

IPv6Ready Logo

 
Protokollutvalget i denne maskinen har fått IPv6 Ready Logo Phase-2 etablert av IPv6 Forum.

Produktinformasjon påkrevd av KOMMISJONSFORSKRIFT (EU) nr. 801/2013, tilleggsforskrift (EC) nr. 1275/2008

Produktets strømforbruk koblet til nettverk i standbymodus hvis kablede nettverksporter er koblet til, og hvis alle trådløse nettverksporter er aktivert (hvis de er tilgjengelige samtidig).
Modellnavn
Produktets strømforbruk koblet til nettverk i standbymodus
imageRUNNER 2425i / 2425
3,0 W eller mindre
Verdien(e) ovenfor er de faktiske verdiene for én maskin valgt tilfeldig, og de kan derfor variere fra verdiene til maskinen som er i bruk. Valgfrie nettverksporter er ikke koblet til og/eller aktivert i målingen.

WEEE og batteridirektiver

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene.
Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet.
Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE‑utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE‑utstyr.
Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.
Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Miljøinformasjon

Redusere miljøpåvirkningen mens du sparer penger
Strømforbruk og aktiveringstid
Mengden elektrisitet enheten forbruker, er avhengig av måten den brukes på. Dette produktet er utformet og innstilt på en måte som lar deg redusere elektrisitetskostnadene dine. Etter den siste utskriften bytter den til Klar-modus. I denne modusen kan den skrive ut igjen umiddelbart hvis nødvendig. Hvis produktet ikke brukes i en periode, bytter enheten til strømsparingsmodus.
Enhetene forbruker mindre strøm (watt) i disse modusene.
Hvis du ønsker å stille inn en lengre aktiveringstid eller deaktivere strømsparingsmodus helt, ta med i betraktningen at denne enheten da kun kan bytte til et nivå med lavere energi etter en lengre tidsperiode eller ikke i det hele tatt.
Canon anbefaler ikke å forlenge aktiveringstidene fra de optimale tidene angitt som standard.
Energy Star®
Energy Star®-programmet er en frivillig plan for å promotere utviklingen og kjøpet av energieffektive modeller, som bidrar til å minimere miljøpåvirkningen.
Produkter som oppfyller de strenge kravene til Energy Star®-programmet for både miljøfordeler og mengden energiforbruk, har derfor Energy Star®-logoen.
Papirtyper
Dette produktet kan brukes til å skrive ut på både resirkulert og nytt papir (sertifisert til en forvaltningsplan for miljø), som overholder EN12281 eller en lignende kvalitetsstandard. I tillegg kan det støtte utskrift på medier ned til en vekt på 64 g/m2.
Lettere papir betyr mindre ressurser brukt og et lavere miljøavtrykk for utskriftsbehovene dine.
Tosidig utskrift (kun standard produkter for tosidig utskrift)
Funksjoner for tosidig utskrift lar deg skrive ut på begge sider automatisk, og bidrar derfor til å redusere bruken av verdifulle ressurser ved å redusere papirforbruket.
Funksjonen for tosidig utskrift har også blitt automatisk aktivert under oppsett og driverinstallasjon, og Canon anbefaler på det sterkeste at du ikke deaktiverer denne funksjonen. Du bør også fortsette å bruke funksjonen for tosidig utskrift hele tiden for å redusere miljøpåvirkningen til arbeidet ditt med dette produktet.

Ansvarsfraskrivelse

Det tas forbehold om at informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE HÅNDBOKEN.
Hvis du ikke kan åpne håndboken i PDF-format, må du laste ned Adobe Acrobat Reader fra Adobe Systems' nettside (https://get.adobe.com/reader/).

Opphavsrett

Gjengivelse av innholdet i dette dokumentet, enten fullstendig eller delvis, er forbudt uten forhåndstillatelse.

Varemerker

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Adobe, Acrobat og Reader er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS og OS X er varemerker for Apple Inc.

Google Chrome, Chrome OS, Chromebook og Android er varemerker for Google LLC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
Java er et registrert varemerke for Oracle og/eller tilknyttede bedrifter.
Adobe, PostScript og PostScript-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logoen er et varemerke eller registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle merke- og produktnavn som vises i denne håndboken, er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive eiere.
All other trademarks are the property of their respective owners.

V_210907
6W27-0JH