Motta fakser

Når en faks mottas

Behandler/data-indikatoren på kontrollpanelet blinker grønt. Når mottaket er fullført, skrives dokumentet ut automatisk, og indikatoren slås av.
For å avbryte mottak trykker du på <Statusoverv.>  <Motta>  <Jobbstatus>  velger et dokument  <Avbryt>.

Utmatingspapir

En innkommende faks skrives ut på samme papirstørrelse som den mottatte dokumentstørrelsen. Når det ikke finnes papir som samsvarer med størrelsen til det mottatte dokumentet, skrives dokumentet ut i henhold til innstillingen til <Velg skuff>. <Velg skuff>
Motta faksinformasjonstjenester
Følg den innspilte meldingen for å angi tjenestenummeret, og trykk deretter på <Start mottak>.
Hvis du trenger mer informasjon om tjenesten, kontakt bedriften som yter tjenesten.
Motta med en subadresse
Maskinen støtter bruken av subadresser av standarden ITU-T*. Se <Videresendingsinnstillinger> for å motta et dokument med en subadresse.
*ITU-T står for International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, som er gruppen som lager anbefalinger for standardisering innen global telekommunikasjon.
TIPS
Du kan spare papir når du skriver ut.
Du kan inkludere informasjon, som mottakstid, i mottatte dokumenter ved utskriving. <Skr. ut fotnote mott.side>
Hvis du stiller inn maskinen til å kontrollere et mottakspassord for kommunikasjon med subadresse, kan du forhindre at maskinen mottar fakser som er søppelpost. <Mottakspassord>
Ved å innstille <Videresend midl. lagret til fil minnemottaksinnboks> til <Ja> kan du videresende mottatte dokumenter til lagringsplasseringen i maskinen (minnemottaksinnboks) hvis de ikke kan skrives ut grunnet papirstopp eller papirmangel. I dette tilfellet er <Faks minnelås>/<Bruk i-faks minnelås> automatisk innstilt til <På>, og videresendte dokumenter kan kontrolleres fra skjermbildet. I tillegg kan videresendte dokumenter skrives ut senere. (Lagre mottatte dokumenter på maskinen (minnemottak)) Angi <Faks minnelås>/<Bruk i-faks minnelås> til <Av> for å gå tilbake til normal utskrift.
6W27-04X