Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint

Ak technológiu AirPrint nie je možné použiť, skúste nasledovné riešenia.
Skontrolujte, či je stroj zapnutý. Ak je stroj zapnutý, najprv ho vypnite, počkajte aspoň 10 sekúnd, potom ho znova zapnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
Uistite sa, že na stroji nie sú zobrazené žiadne chybové správy.
Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a stroj pripojené do tej istej siete LAN. Ak je stroj zapnutý, môže trvať niekoľko minúť, kým bude pripravený na komunikáciu.
Uistite sa, že je na zariadení Apple aktivovaná voľba Bonjour.
Uistite sa, že je stroj nakonfigurovaný na aktiváciu operácií z počítača, aj keď nie je zadané žiadne ID oddelenia a heslo.
V prípade tlače skontrolujte, či je v zariadení vložený papier a či je v zariadení dostatok tonera. Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint
V prípade skenovania sa presvedčte, či je v stroji možnosť Skenovanie cez sieťové pripojenie nastavená na <Zap.>. <Nastavenia TCP/IP>  <Použiť sken. sieť. linky>
6W29-088