Nastavenie siete Ethernet

Ethernet je štandard, ktorým sa stanovujú spôsoby komunikácie v rámci siete LAN. Komunikačný systém (polovičný duplex/úplný duplex) a typ siete Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) je možné nastaviť automaticky. Ak ich potrebujete nastaviť oddelene, prepnite dané nastavenie na manuálnu obsluhu. Zaregistrujte nastavenia podľa potreby.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia ovládača Ethernet>.
3
Vykonajte nastavenia siete Ethernet.
Stlačte tlačidlo <Zap.> pod položkou <Autodetekcia>. Komunikačný systém a typ siete Ethernet sa zistia a automaticky nakonfigurujú.
Ručné nastavenie siete Ethernet
1
Pod položkou <Autodetekcia> stlačte tlačidlo <Vyp.>.
2
Vyberte komunikačný systém.
 <Polovičný duplex>
Striedavé vykonávanie funkcií odosielania a prijímania. Túto možnosť vyberte, keď je pripojený smerovač nastavený na polovičný duplex.
 <Úplný duplex>
Súbežné vykonávanie funkcií odosielania a prijímania. Toto je obyčajne prvá voľba.
3
Vyberte typ siete Ethernet.
Vyberte položku <10BASE-T>, <100BASE-TX> alebo <1000BASE-T> v ponuke <Typ siete Ethernet>.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
5
Stlačte tlačidlo   <Áno>.
6W29-00W