Registrácia servera LDAP

V prostrediach, kde sa používa server LDAP, možno vyhľadať faxové čísla a e-mailové adresy, nastaviť ich v zariadení ako cieľové a registrovať ich do adresára zariadenia.
Môžete zaregistrovať až päť LDAP serverov.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastaviť miesto určenia>  <Uložiť server LDAP>.
3
Uložte server LDAP.
1
Stlačte tlačidlo <Uložiť>.
2
Zadajte potrebné údaje.
<Názov servera>
Zadajte názov servera LDAP.
<Adresa servera>
Pomocou alfanumerických znakov zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera LDAP (príklad: „ldap.priklad.sk“).
<Adresa servera> a DNS
Aby nedochádzalo k chybám, pri hľadaní cieľa na serveri LDAP zo zariadenia dávajte pozor na nasledovné:
Pri zadávaní adresy IP skontrolujte, či použiteľný server DNS podporuje len vyhľadávanie vpred. Ak server DNS podporuje len vyhľadávanie vpred, pod položkou <Informácie o overení> v kroku 4 stlačte možnosť <Nepoužiť> alebo <Použiť>. Pri výbere možnosti <Použiť (Over. bezpečnosti)> sa presvedčte, či server DNS podporuje aj vyhľadávanie vzad.
<Umiest. pre zač. hľadania>
Určte, kde v štruktúre adresára servera LDAP chcete začať vyhľadávanie.
V prípade LDAPv3 môžete toto nastavenie vynechať, lebo zariadenie automaticky získava nastavenie zo servera. V prípade LDAPv2 tento bod vždy určte.
Zadanie formátu položky <Umiest. pre zač. hľadania>
Ak používate systém Windows Server, zadajte názov domény služby Active Directory v jednotkách reťazcov oddelených bodkou (.). Ku každej jednotke doplňte „DC=“ a oddeľte ich čiarkami (,).
Príklad: Ak je názov domény „jano.priklad.sk“, zadajte „DC=jano,DC=priklad,DC=sk“.
Ak používate systém Lotus Notes Domino, zadajte identifikačný názov uzla v adresári (dn), napr. „cn=pouzivatel1,ou=tim1,ou=predajneodd,o=canon“.
3
Stlačte tlačidlo <Next>.
4
Zadajte potrebné údaje.
<Použiť TLS>
Ak chcete kódovať komunikáciu so serverom LDAP pomocou TLS, stlačte <Zap.>.
<Číslo portu>
Zadajte číslo portu používaného na komunikáciu so serverom LDAP.
<Časové ones. hľadania>
Zadajte, koľko sekúnd môže vyhľadávanie trvať.
<Max. vyhľad. adries>
Uveďte, koľko cieľových umiestnení sa môže vyhľadávať.
5
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
4
Nastavte overovacie údaje.
Špecifikujte metódy overovania podľa nastavení servera LDAP.
Po zadaní nastavení môžete skontrolovať pripojenie stlačením položky <Skontrolovať pripojenie>.
Pri overovaní pomocou prihlasovacích údajov
Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré chcete používať ako overovacie údaje.
Pri overovaní pomocou kódovaných údajov
Overovanie môže byť bezpečnejšie, ak sa prenášané údaje kódujú. Keď sa využíva toto opatrenie, verzia protokolu LDAP a údaje o znakovom kóde sú nastavené na možnosť <ver.3 (UTF-8)>. Musí byť zosynchronizovaný čas v zariadení a na serveri LDAP.
Pri anonymnom overovaní bez použitia prihlasovacích údajov
6W29-012