مشاهده راهنمای کاربر

این بخش علامت ها، دکمه ها، صفحات و موارد دیگر استفاده شده در راهنمای کاربر را توضیح می دهد. هشدارها و احتیاط ها نیز در "Important Safety Instructions (دستورالعمل‌های مهم ایمنی)" در "آغاز به کار" که همراه دستگاه ارائه شده است، ذکر شده اند. دستورالعمل ها را نیز مشاهده کنید.
علامت ها
احتیاط های مربوط به ایمنی، محدودیت ها و احتیاط های مربوط به استفاده از دستگاه، نکات مفید و سایر اطلاعات با استفاده از علامت های زیر نشان داده می شوند.
 
اقدام احتیاطی مربوط به عملیاتی را نشان می دهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به جراحت افراد شوند. برای استفاده ایمن از چاپگر، همیشه به این احتیاط ها توجه نمایید.
عملیاتی را نشان می دهد که نباید انجام شود. این موارد را به دقت بخوانید و عملیات شرح داده شده را به هیچ عنوان انجام ندهید.
محدودیتها و الزامات عملیاتی را نشان میدهد. برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح چاپگر و اجتناب از عملکرد نادرست آن یا آسیب به دستگاه یا اموال، این موارد را با دقت مطالعه نمایید.
نشان دهنده توضیحی برای یک عملیات یا حاوی شرح بیشتری برای یک روش است.
نکات
عملکردهای مفید یا نکاتی برای استفاده از دستگاه را نشان می دهد.
کلیدها و دکمه ها
دکمه های روی پانل کنترل، دکمه های روی نمایشگر صفحه لمسی و دکمه های روی صفحه رایانه به صورت زیر نشان داده شده اند.
نوع
مثال
کلیدهای روی پانل کنترل
دکمه های روی نمایشگر صفحه لمسی*
<Function Settings>
<Cancel>
دکمه ها و دیگر رابط های متنی نشان داده شده در نمایشگر رایانه
[Preferences]
[OK]
* عملیات لمس دکمه روی نمایشگر صفحه لمسی با عنوان «فشار دادن» در راهنمای کاربر ذکر شده است.
صفحه نمایش
صفحات استفاده شده در راهنمای کاربر ممکن است در صفحه نمایش دستگاه شما بسته به مدل، تجهیزات اختیاری و نسخه فرق داشته باشند.
بسته به سیستم عاملی که استفاده می کنید، بخشی از محتوای صفحه نشان داده شده ممکن است متفاوت از رایانه تان باشد.
محتوای صفحه برای درایورها و نرم افزارها ممکن است به دلیل ارتقای نسخه فرق داشته باشند.
تصاویر
تصاویر استفاده شده در این راهنمای کاربر از "imageRUNNER 2425i" به همراه گزینه‌های زیر نصب شده می‌باشد مگر اینکه به ویژه به صورت دیگری عنوان شده باشد.
Cassette Feeding Module-AK
6W1Y-0L4