انتخاب خودکار یک منبع کاغذ مناسب برای یک عملکرد خاص

منابع کاغذی که در آنها <Paper Source Auto Selection> روی <On> تنظیم شده باشد، هنگام تنظیم <Select Paper> روی <Auto>، به طور خودکار انتخاب می شوند. منابع کاغذی که در آنها <Paper Source Auto Selection> روی <Off> تنظیم شده باشد انتخاب نمی شوند، مگر اینکه به صورت دستی انتخاب شوند.
برای هر منبع کاغذی که به طور خودکار انتخاب می شود، باید یکی از انواع کاغذ زیر برای هر منبع کاغذ انتخاب شود.
اگر <Consider Paper Type> روی <On> تنظیم شود
چاپ یک رو: نازک، ساده، بازیافتی
چاپ 2 طرفه: نازک*1، ساده، بازیافتی
اگر <Consider Paper Type> روی <Off> تنظیم شود
چاپ یک رو: نازک*1، ساده، بازیافتی، سنگین*1، رنگ*1 (سفید)
چاپ 2 طرفه: نازک*1، ساده، بازیافتی، سنگین*1,، رنگ*1 (سفید)
*1 فقط کاغذی که قابلیت چاپ در هر دو طرف دارد دردسترس است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به کاغذ موجود برای کپی دو طرفه/چاپ دوطرفه مراجعه کنید.
وقتی نسبت کپی روی <Auto> تنظیم شده باشد، منبع کاغذ به طور خودکار انتخاب نمی شود.
وقتی یکی از حالت های زیر تنظیم شده باشد، منبع کاغذ به طور خودکار انتخاب نمی شود.
دفترچه
N در 1، کپی کردن کارت شناسایی
چرخش و مرتب کردن، چرخش گروهی
حداقل یک منبع کاغذ باید انتخاب شود. با این حال، نمی توانید فقط سینی چند منظوره را روی <On> تنظیم کنید.
1
را فشار دهید.
2
<Function Settings>  <Common>  <Paper Feed Settings>  <Paper Source Auto Selection> را فشار دهید.
3
عملکرد را انتخاب کنید.
گزینه <Other> به شما امکان می دهد تنظیماتی را برای منبع کاغذ انجام دهید که برای گزارش های خروجی استفاده می شود.
4
برای هر منبع کاغذی که می خواهید به طور خودکار انتخاب شود، <On> را انتخاب کنید.
اگر <Copy> را در مرحله 3 انتخاب کردید
تنظیم کنید که نوع کاغذ درنظر گرفته شود یا نه.
اگر کادر انتخاب <Consider Paper Type> را علامت بزنید: وقتی منبع کاغذ فعلی تمام می‌شود، حتی اگر منبع کاغذی با همان اندازه موجود باشد، کپی کردن متوقف می‌شود، مگر اینکه نوع کاغذ با کاغذ مذکور یکسان باشد. با فشار دوباره صفحه انتخاب کاغذ نشان داده می‌شود.
اگر کادر انتخاب <Consider Paper Type> را انتخاب نکنید: وقتی منبع کاغذ فعلی تمام می شود، جابجایی خودکار منبع کاغذ انجام می شود و اگر منبع کاغذ دیگری با همان اندازه موجود باشد، کپی کردن بدون درنظر گرفتن نوع کاغذ ادامه می یابد.
اگر <Printer> را در مرحله 3 انتخاب کردید
تنظیم کنید چند منبع کاغذ در یک گروه قرار گیرد یا نه. اگر گروه بندی منبع کاغذ مشخص شده باشد، وقتی چاپ را با مشخص کردن منبع کاغذ متعلق به یک گروه انجام می دهید، انتخاب منبع کاغذ به طور خودکار در آن گروه انجام می شود. برای مشخص کردن گروه بندی منبع کاغذ، کادر انتخاب <Use Group> را علامت بزنید و <Change> را فشار دهید تا گروهی را که می خواهید هر منبع کاغذ را در آن قرار دهید انتخاب کنید و سپس <OK> را فشار دهید.
وقتی درحین چاپ کاغذ تمام می شود و کاغذی با همان اندازه در منبع دیگری به صورت افقی (A4R و LTRR) قرار دارد که برای انتخاب خودکار تنظیم شده است، عملیات طبق آنچه در زیر نشان داده شده است، نسبت به عملکرد متفاوت است.
<Copy>،‏ <Printer>‏ و <Access Stored Files>: دستگاه بدون تغییر به منبع کاغذی که به صورت افقی گذاشته شده است، چاپ را متوقف می کند.
عملکردهای غیر از موارد بالا: دستگاه به منبع کاغذی که به صورت افقی گذاشته شده است تغییر می کند و چاپ را ادامه می دهد.
5
<OK>‏  <OK> را فشار دهید.
6W1Y-02H