عملکردهای مفید برای مدیریت کاغذها

می‌توانید عملکرد مرتب کردن یا گروه‌بندی کردن را برای مرتب کردن کاغذها جهت توزیع تنظیم کنید.
 
 
 
 
6W1Y-043