کم کردن عملیات کپی

می توانید نیاز به تعیین تنظیمات یکسان هر بار که می خواهید کپی بگیرید را از طریق فراخوانی تنظیماتی که از قبل استفاده/ثبت شده است، از بین ببرید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W1Y-04H