ساده کردن عملیات ارسال

می توانید اسنادی با اندازه های مختلف را یکباره اسکن کنید، یا اسنادی که جدا از هم اسکن شده اند را با هم ارسال کنید. با فراخوانی تنظیماتی که قبلاً استفاده شده اند، می توانید عملیات ارسال را ساده کنید.
 
 
6W1Y-054