تنظیم پراکسی

می توانید برای رسیدگی به ارتباط، پراکسی را به جای دستگاه تنظیم کنید و از آن هنگام اتصال به دستگاه ها خارج از شبکه مثلاً هنگام مرور وب سایت ها استفاده کنید. هنگام استفاده از پراکسی، امنیت بهبود می یابد چون دستگاه مستقیماً به منابع خارج از شبکه دسترسی ندارد. امتیازهای سرپرست یا NetworkAdmin برای پیکربندی این تنظیمات الزامی است.

1
را فشار دهید.
2
<Preferences>  <Network>  <TCP/IP Settings>  <Proxy Settings> را فشار دهید.
3
<Use Proxy> را روی <On> تنظیم کنید، تنظیمات لازم را پیکربندی کنید و <OK> را فشار دهید.
<Server Address>
آدرس سرور پراکسی را برای استفاده وارد کنید. آدرس IP یا نام میزبان را بسته به محیط خود مشخص کنید.
<Port Number>
شماره درگاه سرور پراکسی را برای استفاده وارد کنید.
<Use Proxy within Same Domain>
اگر می خواهید حتی هنگام برقراری ارتباط با دستگاه در یک دامنه از سرور پراکسی استفاده کنید، <On> را انتخاب کنید.
<Set Authentication>
برای استفاده از عملکرد تأیید اعتبار سرور پراکسی، این مورد را فشار دهید و اطلاعات تأیید اعتبار را پیکربندی کنید. در صفحه ای که نمایش داده می شود، <On> را فشار دهید و نام کاربری و کلمه عبور را برای استفاده جهت تأیید اعتبار پراکسی وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
4
    <Apply Set. Chng.>  <Yes> را فشار دهید.
6W1Y-09F