استفاده از سیستم مدیریت دسترسی

در محیطی که از سیستم مدیریت دسترسی استفاده می کند، می توان تعیین کرد که کدام عملکردها برای هر سطح امتیاز (نقش) دردسترس است و همچنین نقش های جدیدی ایجاد کرد. با امکان دادن به شما برای تعیین عملکردهای دردسترس برای هر کاربر، این کار کنترل دقیق تری در مدیریت کاربر ارائه می دهد. برای مثال، می توانید کاربر A را از کپی کردن منع کنید، درحالیکه به کاربر B‌ اجازه می دهید از همه عملکردها استفاده کند. برای فعال کردن عملکردهای سیستم مدیریت دسترسی، روند زیر را دنبال کنید.
  <Management Settings>  <License/Other>  <Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <On>  <OK>      <Apply Set. Chng.>  <Yes>
اگر این تنظیم بر روی <On> قرار داشته باشد، <Use User Authentication> در قسمت تنظیمات/ثبت نیز بر روی <On> تنظیم می شود. برای تنظیم <Use User Authentication> روی <Off>، ابتدا این تنظیم را روی <Off> قرار دهید.
اگر این عملکرد را روی <On> تنظیم کنید، تنظیمات زیر در تنظیمات/ثبت غیرفعال می شوند.
تنظیم پین برای Address Book
محدود کردن مقصدهای جدید
با استفاده از سیستم مدیریت دسترسی، می توان محدودیت های مشابهی برای نقش ها تنظیم کرد. برای اطلاع از جزئیات به ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Administrator Guide (راهنمای مدیر سیستم مدیریت دسترسی) مراجعه کنید.
حتی اگر این تنظیم را از <Off> به <On> تغییر دهید، تنظیمات زیر در تنظیمات/ثبت به طور خودکار به مقادیر قبلی بر نمی گردند. تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید.
تنظیم پین برای Address Book
محدود کردن مقصدهای جدید
برای اطلاعات بیشتر درباره نیازمندی های سیستم و نحوه ایجاد و ویرایش نقش ها، به ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Administrator Guide (راهنمای مدیر سیستم مدیریت دسترسی) بروید.
6W1Y-097