چاپ کردن با Default Print Service (در اندروید)

اگر پایانه اندروید شما از Default Print Service (خدمات چاپ پیش فرض) پشتیبانی می کند، می توانید از طریق Default Print Service (خدمات چاپ پیش فرض) پایانه اندرویدتان چاپ کنید.
برای چاپ با دستگاه با استفاده از Default Print Service (خدمات چاپ پیش فرض)، لازم است که Mopria® را فعال کنید.
تأیید تنظیمات Mopria®
برای استفاده از دستگاه/چاپگر Canon از Default Print Service (خدمات چاپ پیش فرض) پایانه اندروید خود، بایستی ابتدا تنظیمات زیر را در پایانه اندروید خود پیکربندی کنید.
Default Print Service (خدمات چاپ پیش فرض) را فعال کنید.
Mopria® را غیر فعال یا لغو نصب کنید.
Canon Print Service (خدمات چاپ Canon) را غیر فعال یا لغو نصب کنید.
6W1Y-08C