تنظیمات/ثبت

می توانید دستگاه را مطابق با محیط و نیازهای خود با پیکربندی تنظیمات توضیح داده شده در این بخش سفارشی سازی کنید. برای شروع پیکربندی، را فشار دهید.
این بخش توضیح می دهد هر مورد در منوی تنظیمات چگونه پیکربندی می شود.
ممکن است برخی از تنظیمات بسته به پیکربندی تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه نشان داده نشوند.
ممکن است بسته به تنظیمات، برخی تغییرات فوراً اعمال نشوند. در این صورت، لازم است یکی از کارهای زیر را انجام دهید.
<Yes> روی صفحه را فشار دهید تا تأیید کنید می خواهید تغییراتی ایجاد کنید یا خیر.
  <Apply Set. Chng.> را فشار دهید.
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.

<Personal Settings> و <Device Settings>

اگر تأیید اعتبار کاربر (مدیریت کاربران) فعال باشد، پس از اینکه با فشار دادن با امتیازات سرپرست به سیستم وارد شدید، <Personal Settings> و <Device Settings> روی صفحه نشان داده می شود. اگر <Personal Settings> را انتخاب کنید و مواردی را که می توانند شخصی سازی شوند تغییر دهید، تنظیمات به عنوان تنظیمات شخصی برای کاربری که به سیستم دستگاه وارد می شود، ثبت می شوند (فهرست مواردی که می‌توان شخصی‌سازی کرد). اگر <Device Settings> را انتخاب کنید، تنظیمات به عنوان تنظیمات دستگاه ثبت می شوند. اگر به عنوان کاربری بدون امتیازات سرپرست به سیستم دستگاه وارد شوید، درست مانند زمانی که <Personal Settings> را انتخاب می کنید، اگر تنظیماتی را که می توانند شخصی سازی شوند تغییر دهید، تنظیمات به عنوان تنظیمات شخصی ثبت می شوند بدون اینکه به عنوان تنظیمات دستگاه ثبت شوند.
6W1Y-0C9