آمادگی مورد نیاز قبل از استفاده

راه اندازی دستگاه به ترتیب از مرحله 1 تا 4. برای مشاهده جزئیات، روی لینک کلیک کنید تا صفحات مربوطه نمایش داده شوند. برای استفاده ایمن از دستگاه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز را تأیید کنید.
مرحله 1
مرحله 2
تنظیم محیط شبکه که در "راهنمای تنظیم" ذکر نشده است. اگر "راهنمای تنظیم" را شروع نکنید، می توانید از این روش تنظیمات را انجام دهید.
مرحله 3
مرحله 4
نکات
تنظیم از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
وقتی تنظیمات را برای محیط شبکه تمام کردید، می توانید دستگاه را به شکل کارامدی از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم نمایید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
با وارد کردن اطلاعات از سایر دستگاه ها می توانید زمان کمتری را صرف تنظیمات کنید
اگر چاپگر چندکاره Canon دیگری دارید و داده های تنظیمات ثبت شده آن را از قبل در یک رایانه ذخیره (صادر) کرده اید، محتوای تنظیمات مانند Address Book و تنظیمات نوع کاغذ را می توانید بلافاصله از طریق وارد کردن آنها به این دستگاه استفاده کنید. وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
6W1Y-001