لغو قفل تنظیمات شبکه

در پیش فرض، برای تنظیمات شبکه از قفل امنیت استفاده شده است تا مانع از تغییرات ناخواسته شود. قفل امنیت را برای تغییر آنها باز کنید.
  <Preferences> <Network> <Confirm Network Connection Setting Changes> <On> <OK>
اگر <Off> انتخاب شود، نمی توانید تنظیمات شبکه را ببینید یا تغییر دهید. همچنین، پیام های خطای مرتبط با شبکه نمایش داده نمی شوند.
6W1Y-007