تنظیم آدرس IPv4 خط فرعی

اگر <Select Interface>را انتخاب کنید، می توانید آدرس IP را برای LAN بی سیم (خط فرعی) در <Sub Line Settings> تنظیم کنید.
تنها از آدرس های IPv4 می توان با خط فرعی استفاده کرد.
1
را فشار دهید.
2
<Preferences>  <Network>  <Sub Line Settings> را فشار دهید.
3
<IP Address Settings> را فشار دهید و آدرس IP را برای LAN بی سیم (خط فرعی) تنظیم کنید.
می توانید تخصیص خودکار و ورود دستی هر دو را تنظیم کنید. اگر هر دو را تنظیم کنید و <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> را روی <Off> تنظیم کنید، آدرس IP که به صورت دستی وارد شده است، وقتی بازیابی آدرس IP خودکار ناموفق است، استفاده می شود.
تخصیص خودکار آدرس IP با DHCP
<DHCP> را فشار دهید. این مورد را بر اساس محیط شبکه LAN بی سیم تان انتخاب کنید.
اگر <DHCP> انتخاب شود، ارتباط برای بررسی این موضوع برقرار می شود که آیا سرویس های شبکه فراهم شده اند یا خیر، بدون در نظر گرفتن این که آیا محیط می تواند از DHCP استفاده کند یا خیر. توصیه می شود که اگر از DHCP استفاده نمی کنید، این مورد را لغو انتخاب کنید.
وارد کردن دستی آدرس IP
1
تأیید کنید که <DHCP> لغو انتخاب شده است.
اگر انتخاب شده است، دکمه را برای لغو انتخاب آن فشار دهید.
2
آدرس IP و ماسک زیرشبکه را وارد کنید.
هر دکمه را فشار داده و تنظیمات مورد نیاز را وارد کنید.
4
<OK> را فشار دهید.
5
  <Yes> را فشار دهید.
LAN بی سیم (خط فرعی) نمی تواند از طریق روتر به شبکه های دیگری وصل شود.
6W1Y-00S