اتصال به LAN سیم دار

دستگاه را از طریق روتر با استفاده از کابل LAN به رایانه وصل کنید.
روتر و کابل LAN همراه با دستگاه ارائه نمی شوند، لذا لطفاً آنها را جداگانه تهیه کنید.
دستگاه از اترنت 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T پشتیبانی می کند.
برای برقراری اتصال با استفاده از 100BASE-TX/10BASE-T، از کابل جفتی تابیده گروه 5 استفاده کنید. توصیه می شود که از کابل جفتی تابیده گروه 5 برای برقراری اتصال با استفاده از 1000BASE-T استفاده کنید.
اگر دستگاه هایی که از 1000BASE-T، 100BASE-TX و 10BASE-T پشتیبانی می کنند با هم استفاده شوند، به دستگاهی (مانند هاب سوئیچ کننده) نیاز است که از همه انواع اترنت هایی که استفاده می کنید پشتیبانی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با فردی که مسئول سرویس است تماس بگیرید.
1
دستگاه را با استفاده از کابل LAN به روتر وصل کنید.
رابط را به داخل فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.
6W1Y-009