بررسی SSID و کلید شبکه

هنگام تنظیم دستی اتصال روتر LAN بی سیم، لازم است که SSID، کلید شبکه، و استاندارد امنیت و این قبیل موارد روتر LAN بی سیم مشخص شوند. ممکن است SSID و کلید شبکه در این دستگاه های شبکه نشان داده شوند. قبل از تنظیم اتصال، دستگاه هایتان را بررسی کنید. اگر استاندارد امنیت برای روتر LAN بی سیم تان WPA/WPA2-EAP است، تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1X را برای دستگاه از قبل مشخص کنید (پیکربندی تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1X). برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه های راهنمای دستگاه های شبکه مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.
SSID
برای تشخیص یک LAN بی سیم خاص، یک نام داده می شود. برخی از اصطلاحات دیگری که برای SSID استفاده می شود، "نام نقطه دستیابی" و "نام شبکه" است.
کلید شبکه
کلمه کلیدی یا کلمه عبور استفاده شده برای رمزگذاری داده ها یا تأیید اعتبار شبکه. برخی از اصطلاحات دیگری که برای کلید شبکه استفاده می شود، "کلید رمزگذاری"، "کلید WEP"، "عبارت عبور WPA/WPA2" و "کلید از قبل به اشتراک گذاشته شده (PSK)" است.
پروتکل های امنیت بی سیم (تأیید اعتبار/رمزگذاری)
انواع امنیت (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP)
روش تأیید اعتبار (سیستم باز/کلید مشترک/تأیید اعتبار IEEE 802.1X)
روش رمزگذاری (TKIP/AES-CCMP)
اگر <Wired LAN + Wireless LAN> در <Select Interface> انتخاب شده باشد، نمی توان از WPA/WPA2-EAP استفاده کرد.
6W1Y-00J