مکان ذخیره سازی و قالب های فایل برای هر حالت

برای اینکه به مجموعه وسیعی از گزینه های چاپ دسترسی پیدا کنید تا نیازهایتان برآورده شود، می توانید از <Options> در صفحه تنظیمات چاپ استفاده کنید.
<Options> که می توانید استفاده کنید، بسته به مکان ذخیره سازی و قالبی فایل متفاوت است.
<Options> زیر برای همه مکان های ذخیره سازی و قالب های فایل پشتیبانی می شود.
: در دسترس
-: موجود نیست
گزینه ها
فضای ذخیره سازی
شبکه/ رسانه حافظه
TIFF/ JPEG
PDF
XPS
<Resolution>
<Halftones>
<Enlarge/Reduce>
-
-
<Enlarge Print Area>
<Image Orientation>
-
-
<Print Position>
-
-
<Match Paper Size>
-
<Print Comments>
-
-
<Password to Open Doc.>
-
-
<Skip Blank Pages>
-
6W1Y-07Y