گیر کردن کاغذ در دستگاه اصلی یا منبع کاغذ

محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش زیر را برای خارج کردن کاغذ دنبال کنید.
تأیید قبل از استفاده
همه درپوش های باز را ببندید.
1
کاغذ گیر کرده را از سینی خروجی خارج کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
2
دکمه روی درپوش سمت چپ دستگاه اصلی را فشار دهید و درپوش چپ دستگاه اصلی را باز کنید.
3
کاغذ گیر کرده را جدا کنید.
4
هر گونه کاغذ گیر کرده‌ای را که از قسمت‌های بالایی یا پایین واحد دوطرفه بیرون زده است، خارج کنید.
5
درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 1 را باز کنید.
6
کاغذ گیر کرده را جدا کنید.
7
دسته کشوی کاغذ 1 را نگه داشته و به بیرون بکشید تا جایی که متوقف شود.
8
کاغذ گیر کرده را جدا کنید.
9
کشوی کاغذ 1 را به آرامی درون دستگاه بگذارید.
10
درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 1 را ببندید.
11
درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 2 را باز کنید.
12
کاغذ گیر کرده را جدا کنید.
13
دسته کشوی کاغذ 2 را نگه داشته و به بیرون بکشید تا جایی که متوقف شود.
14
کاغذ گیر کرده را جدا کنید.
15
کشوی کاغذ 2 را به آرامی درون دستگاه بگذارید.
16
درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 2 را ببندید.
17
دستتان را روی نماد دست واقع بر روی درپوش چپ دستگاه اصلی قرار دهید و سپس به آرامی درپوش سمت چپ دستگاه اصلی را ببندید تا صدای کلیک را بشنوید و در موقعیت بسته قرار گیرد.
6W1Y-0J9